Arbetet med att bärga ångaren Göta

”Bergningsarbetet med ångaren ”Göta“ fortskred i går gan­ska raskt. Den gamle erfarne dykaren Abraham Eristenson hade vid 4-tiden på e. m. fått “brokarne“ placerade under “Göta“ och länspumpningen af pontonerna började. Redan hade man lyckats lyfta det i lera nedsjunkna skrofvet en half fot, de bjelkarne, hvari brokarne […]

Sveriges främsta idrottare till Heden och Exercishuset

”Svenska Idrottsförbundets täflingar om söndag torde komma att blifva för idrottevänner af stort intresse. Täflingarna på lördagen i Exercishuset komma att räkna det bästa som Sverige eger af idrottsmän på de områden där det täflas, såsom t. ex. hr Erik Lindström från Stockholm, innehafvare af skandioa-viska mästerskapet i […]

Antal besök i Renströmska badanstalten

”I Renströmska badanstalten har under aug. månad de badandes antal varit: i l:sta klass 2,962 (däraf 2,453 män och 509 qvinnor) med en inkomst af kr. 2.250: 40; i 2:dra klass 2,729 (däraf 1,745 män och 984 qvinnor) med en inkomst af kronor 1,179: —; i 3:dje klass […]

Målareskolan öppnar åter på Valand

”Museii rit- och målareskola i Valand öppnas åter 1 oktober. Efter artistparet Pauli, som afflyttat från orten, har styrelsen för skolan såsom lärare och föreståndare lyckats vinna den framstå­ende genremålaren Carl Wilhelmson, hvilken för Göteborgspubliken redan är väl känd genom de många konstverk ban sedan flere år tillbaka […]

Omkommen vid badning

”Igår afton vid 7-tiden inträffade vid Styrsö hafsbadanstalt den sorgliga olyckshändelsen, att förmannen för telegrambärareafdelningen vid härvarande telegrafstation Axel Adelin under badning gick till bot­ten och omkom. Han hade simmat om­kring 40 meter utanför bassängen, då han torde drabbats af hjertförlamning eller krampanfall. En hans broder, som jemte […]

Lingonexporten

Idag besvaras frågan som alla funderat över men ingen vågat fråga, hur stor var lingonexporten under 1897 (fram till den 25 augusti)! ”Lingonexporten har nu börjat. Till och med 25 dennes har härifrån ut­ skeppats : till Stettin: 32 190 kg Kiel: 18 620 kg Hamburg: 7 200 […]

Mathilda Halls skola för flickor

Mathilda Hall hade börjat med skolverksamhet på Drottninggatan 1857, då i liten omfattning. Efterhand växte verksamheten och 1886 flyttade skolan in på Karl Gustavsgatan 10. Antalet elever under slutet av 1800-talet var strax över 200. Läs mer om skolan via denna länk.

Olyckshändelse

”En fyra och ett halft år gammal flicka, Ragnhild Isabella Berndtson, råkade i går qväll vid 8-tiden under lek med ett par äldre bröder i en båt i Östra Hamnkalen midtför S:t Eriks torg taga öfverbalansen och falla i vattnet. Den lilla blef dock genast oskadad uppdragen af […]

Egobyte med staden

”Drätselkammaren hemställer hos stadsfullmäktige, att staden till Robert Dicksons stiftelse må öfverlåta eganderätten till dels det till stiftelsen upplåtna qvarter i Vestra Haga, som begränsas af Haga Öster-, Östra Skans-, Haga Ny- och Kapuniergatorna, och dels med tillträdesrätt den 1 oktober 1897, tomterna n:ris 21 och 22 i […]

Ut på sjöresa?

För 120 år sedan rådde det nyhetstorka i Göteborgs Aftonblad, dagens utdrag ur tidningen blir därför en bild som visar några olika annonser för resor med fartyg. Kanske vill du åka till Kristiania (d.v.s. Oslo), till Stettin, Avanti och Aarhuus om det inte är så att Hull lockar […]

Björkö havsbad

”Vid denna allt mer framåtgående badort gafs i lördags afton en sällskapssoirée med dans. hvilken utföll till de talrika besökandes synner­liga belåtenhet. Trots det förfärliga vä­dret och de uppblötta vägarne var societetssalen full af besökande. Att de saker som presterades ej voro af den lättvindigaste arten framgår däraf, […]

Osnyggt

”Hemslaktaren Alfred Lundqvist, från Kullagården i Partille socken, hade anmälts för att han å Ö. Larmgatan haft ett parti fläsk liggande å sitt fordon ibland inelfvor, hudar och halm och ej haft inelfvorna förva­rade i tinor eller korgar och hudarne i säc­kar. Hemslaktaren Axel Niklasson, från Ting­stad i […]

Eldsvådan på Rosenlunds fabriker

”Angående eldsvådan 14 den­nes på morgonen i Rosenlunds fabriker hölls i dag på e. m. förhör inför poliskammaren. Fastigheterna som ej togo någon nämnvärd skada äro försäkrade i Städernas allmänna bolag för 413,800 kronor samt inventarier, la­ger, maskiner m. m. i tio bolag (däraf 6 ut­ländska) för sammanlagdt […]