Svensk-Australier på besök i hemlandet

”På besök i hemlandet efter en längre tids vistelse i främmande lans befinner sig för närvarande en bygdens son, köpmannen Frithiof Ahlén. För omkring 18 är sedan begaf sig den nu 35-årige mannen till Australien för att där söka sin utkomst, erhöll an­ställning hos en af Sydneys största […]

Striden vid Gullberg 1612

Mitt under Kalmarkriget utspelade sig dramatiska händelser kring Gullbergs fäste (idag Skansens Lejonet). Skildringen är hämtad ur Ekroths häfte som beskriver Skansen Westgötha Leijon. ”Det var nådens år 1612. Svenska armén och flottan var upptagna på andra sidan Östersjön i kriget mot Polen. Även mot Danmark rådde det […]

Examina vid Göteborgs högskola

”Vid senaste i går afslutade examensperiod vid Högskolan ha in­för dess examenskommission, under ord­förandeskap af en af de aderton i Sven­ska akademien professorn m. m. d:r G. Ljunggren, följande examina aflagts: Senare afdelningen af filosofie kandidatexamen med pröfning i ämnena latin samt teoretisk och praktisk filosofi af fil. […]

Lindholmens mekaniska verkstads aktiebolag och staten

”Sedan innevarande års riksdag beviljat 137,000 kr. för utvidgning af nämnda bolags skeppsdocka, mot vissa förpliktelser af bolaget gent emot staten, har k. m:t godkänt den af bolaget er­bjudna säkerheten för att förmonsrätt för flottans fartyg till dockans begag­nande blefve gällande afven för framtiden, hvarjemte k. m:t befallt […]

Skenande häst på Gustav Adolfs torg

”I vildt sken kom i går e. m. en häst förspänd ett åkdon, hvari hemmansegaren Axel Andersson, Bärby Säfve, och hans hustru åkte, inrusande å Gustaf Adolfs torg från Fontänbron där djuret blifvit skrämdt. Sedan den svindlande färden gått öfver torget, störtade hästen till marken å Norra Hamngatan, […]

Göta Källare och Lorensberg förlorar utskänkningsrättigheterna

”Ingen utskänkningsrättighet å Göta Källare och Lorensberg. Magistraten i Göteborg har som bekant hos länsstyrelsen föreslagit att Göteborgs utskänkningsaktiebolags anbud att för nästa tre år öfvertaga de brännvinsutskänknings- och minuthandelsrättigheter i Göteborg, hvilka eljes skulle å auktion utbjudas, måtte antagas samt att utskänkningsrättigheterna för fru Amalia Simen och […]

Sjöförklaring

”Sjöförklaring har i dag på eftermiddagen afgifvits å rådhusrättens andra afdelning af kapten Emil Bruhn, befälhafvare å göteborgsångaren ”Hermod”. På resa från Göteborg till Newcastle kolliderade ”Hermod” söndagen den 22 maj kl. 9,50 e. m. under rådande stark tjocka med skonerten ”Niord”, hvilken genast sjönk, sedan dess besätt­ning […]

”Myrornas” friluftsfest i Slottsskogen

”Myrornas” friluftsfest, som gång på gång måst uppskjutas på grund af mindre gynnsamt väder, blef äntligen i lördags verklighet. Väderleken var strålande vacker, och tack vare lyckade arrangement rådde hela eftermiddagen den gladaste stämning bland de talrika barn- och ungdomsskarorna, som samlats på festplatsen kring dansbanan i Slottsskogen. […]

Södra Hamngatan på 1880-talet

Denna skildring är hämtad ur skildring av Göteborg från 1880-talet, Göteborg: skisserade skildringar af Sveriges andra stad i våra dagar jämte en återblick på dess minnen … publicerad 1884. ”Namnet har en trollklang i Göteborg. Därpå är icke att undra, ty om ock denna gata i intet hänseende […]

Skall Göteborg fira 397 år idag?

Den som idag letar efter en anledning att äta lite tårta kan ange som skäl att det idag är 397 år sedan de slutgiltiga stadsprivilegierna fastställdes för Göteborg. Men Göteborgs tillblivelse var en komplicerad historia och det är inte alls självklart att det skall vara den 4 juni […]

Byggnadsentreprenad

  ”Personer, som äro hugade åtaga sig att å den genom drätselkammaren lagda grunden å s. k. Masthuggskajen, uppföra ett tull- och pack­hus i överensstämmelse med därför godkända ritningar, inbjudas härmed att, senast kl. 12 på dagen, tisdagen den 7 nästa Juni å stadskamrerarekontoret ingifva sina till drätselkam­maren […]

Göteborgs gasverk

”Enligt gasverksstyrelaens berättelse för förlidet år hade gasverkets fastigheter vid årets början ett bokfördt värde af kr. 1,620,133: 12. Hufvudrörledningarnas längd har under året ökats med 2,341 meter. Af förut befintliga 2,151 lyktor och 27 intensivlyktor hafva 3 lyktor borttagits, men i stället tillkommit 95 lyktor. Från gasverket […]

Fotogra­fen hr Alfred Peterson

”Den framstående fotogra­fen hr Alfred Peterson härstädes har i dagarne i sin skyltlåda vid Södra Hamn­gatan 29 utställt en hel liten samling utmärkt väl tagna fotografier af den unga skådespelerskan fröken Lindenau, livil­ken som “Den stumma“ i operan med samma namn väckte berättigadt erkän­nande under Ranftska sällskapets senaste […]

Pingstens firande till lands och till sjös

”Den köldperiod som börjat redan före Pingst fortsatte, som man ja kunde vänta, äfven under Pingstdagarne. Pingstaftonen var det emellertid ett ganska vackert väder och något mildare i luften, hvadan man ganska talrikt sam­lades i Trädgårdsföreningen på aftonen, där signor Sevesos kapell och signor Fusella konserterade. Hela signor […]

Rederi AB Göteborg – Fredrikshavnlinjen

Dagens skildring av resor över till Danmark är hämtad ur boken Beskrivning över Göteborg med omnejd som publicerades 1939. ”Traden mellan Göteborg och Fredrikshavn på Jylland upprätthålles av Rederi AB Göteborg – Fredrikshavnlinjen (gr. 1935). Resan tager endast något över tre timmar i anspråk och man njuter av […]