Arbetet med Vestergötland — Göteborgs järnväg inleds

”Byggnadsarbetena vid denna bana komma, såsom förut omtalats, att oförtöfvadt taga vid, och under de när­maste dagarne skall början göras vid Skräppekärr. Sedermera kommer så små­ningom, i den mon man hinner få ordnadt med folk, materiel o. s. v., arbetet att samtidigt sättas igång utefter hela linien.” (Ur: […]

Bref från Partille till Onkel Fritz

”Från min tillfälliga sommarbostad i Partille skrifver jag dessa rader för att göra dig mara bekant med förhållandena här, särskildt under denna sommar, hvilken kan anses som början till en nydaningsperiod för denna Göteborg närbelägna plats. När du på järnvägen närmar dig Partilles station, framstår för din blick […]

Tom Mann höll tal inför stuveriarbetarna

Tom Mann var en brittisk arbetarledare som reste runt i flera länder under 1890-talets slut. Han hade innan besöket i Göteborg både blivit arresterad i Hamburg och utvisad från Frankrike, läs mer via denna länk. ”Tom Mann hade i går afton åter ett möte med hamnarbetarne härstädes. Det […]

Stökigt vid Nya Varvet

”Från Nya, Varfvet skrifves till Göteborgs Aftonblad: Inbergningen af skörden har nu egt rum, och synes resultatet vara temligen godt. Ett ymnigt regn har fallit här de senaste veckorna, hvadan vi ej längre behöfva klaga på vattenbrist. En massa öldrickande personer ha i betänklig grad börjat störa friden […]

Lindholmens slott

Göteborg betraktas ofta som en ”ung stad” blott 400 år, men då glömmer man bort att människor varit verksamma inom stadens nuvarande gräns långt innan staden Göteborg var påtänkt. Nästa mitt i den nuvarande staden finns ett litet berg på Lindholmen där de små arbetarbostäderna från 1800-talet döljer […]

Domen i målet Levén

Den 2:a augusti berättades det om Levéns bedrägeriförsök, idag berättas vilken dom han fick. ”Gustaf Levén erhöll i dag sin dom. Den lydde på 5 månaders straffarbete för första resan stöld och ett års förlust af medborgerligt förtroende utöfver straffti­den. Dessutom ålades han att till Sören Bjerre återbetala […]

Påfyllda fotogénsisterner vid Färjenäs

”Vestkustens petroleumaktiebolag har i går fått sin nya fotogénsistern vid Färjenäs fylld från den i ons­dags hit anlände danske cisternångaren “Christine“. Ångaren, som för det nämn­da bolagets räkning från New York med­förde en last af öfver 8 millioner liter fotogén, har aflastat en del i bolagets cistern vid […]

Andra till varning!

”Enligt amerikanska tidningar lär den bekante svenske bicykelyttaren John Lawson (The terrible Swede) ligga för döden i Arling­ton, Maryland. Han har öfversträngt sig vid sina upprepade rekordtäflingar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 augusti 1897) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto från KFUM:s velocipedlopp i Slottsskogen […]

Blixtens offer

”Det qvalmiga och olidligt varma vädret under gårdagen ändade på qvällen i ett förfärligt åskväder, som vid half 9-tiden drog öfver Göteborg med omnejd. Himmelens fönster tycktes ha öppnat sig och regnet föll i kaskader till jorden, förvandlande våra gator till vildt forsande bäckar. Den af svarta åskmoln […]

Larsmessomarknaden har inletts

Larsmessomarknaden tog igår sin början å Drottningtorget, där bord och skifvor med väfnadsartiklar förekommo i långa banor. Tillförseln af linnear­tiklar är ej fullt så stor som vid förra marknaden. Prisen hålla sig ungefär vid samma siffror som i fjol. Duktyg betingar sålunda ett pris af 83 å 85 […]

Frätande olycka

”Olyckshändelse. I lördags e. m. vid half 3-tiden råkade en lastvagn, hvari en damejeanne med svafvelsyra kördes från apo­teket Kronan till fabriken Ceres af månadskarlen Johan Sjösten från Gårda. att i hör­net af Drottning- och Östra Hamngatorna komma med ett hjul i rännstenen, med på­följd att kärlet med […]

Forntid och medeltid i Härlanda

På sluttningen nedanför Strömmensberg ligger en liten ruin av en stenkyrka. De göteborgare och turister som hittar till denna plats är nog lätt räknade, trots att det är ruinen efter den äldsta byggnaden inom stadens nuvarande gräns (om vi undantar stenålderns megalitgravar). När kyrkan uppfördes var bygden redan […]

Tre övningsfartyg till Göteborg

”Tre flottans öfningsfartyg anlände hit i går e. m. och förtöjde i bo­jarna midt för Barlastkajen. Eskadern, som har inalles 138 skeppsgossar ombord, består af den i år nybyggda öfningskorvetten “Najaden”, chef kapten Palme, briggen “Gladan“, chef kapten Hamilton, samt briggen “Falken*, chef kapten Wachtmeister. Fartygen hafva sedan […]

Brinner Tyska bron?

”Från Tyska bron uppsteg i går afton strax före klockan 8 rök, hvadan man befarade en eldhärd under bron. En tillkal­lad brandkarl undersökte genast maskineriet under bron, hvarvid axelledningarna befunnos varma och under desamma liggande vattendränkt trassel, som under dagens lopp användts till rengöring af maskineriet, starkt uppvärmdt […]

Roligt men dyrt

”Robert Anderson hade det i går qväll så roligt att så roligt har han aldrig haft förut. Han hoppade och dansade på Fiskkajen och sjöng så det rungade i bergen. Polisen ditlockades af den ljufliga stämman och då blef Robert ännu roligare. När polisen sökte häkta honom, beslöt […]

Helsotillståndet i Göteborg

”Från och med 25 till och med 31 juli upp­går antalet anmälda sjukdomsfall till 275, däraf messling 2, nervfeber 2, rosfeber 2, kikhosta 16, difteri 3, lunginflammation 2, reumatisk feber 10, lungkatarr 56, diarrhé 126. Under samma tid hafva aflidit 27 per­soner (eller 12,4 på hvarje 1,000 invånare […]