Andrée-feber i Göteborg

”I dag på förmiddagen har hela Göteborg varit i en oro och en upphetsning som skulle man ha uppdagat en komplott att spränga staden i luften. Ett rykte hade nemligen kommit ut om att Andrée skulle ha nedstigit någon stans i arktiska Nordamerika. Aldrig sedan den här tidningen […]

“Låntagaren” Levén fast!

”Kontorsbiträdet Gustaf Adolf Pettersson- Levén, hvars tillgrepp af 10,000 kr. från principalen Sören Bjerre vi i lördags omnämnde, hann ej långt med sitt rof. Efter tillgreppet inköpte han en velo­ciped samt åkte på denna ned till Varberg. I Bastebro, Träslöfs socken, blef han bekant med en qvinna, som […]

Rivningarna i Masthugget 1964

Rivningarna i Masthugget 1964 var en del av de mycket omfattande så kallade saneringarna som genomfördes i Göteborg. Följande film visar både de äldre miljöerna och låter några av invånarna uttrycka vad dom tyckte om förändringen. Idag visas två filmer, en kort på ca 4 minuter och en […]

Illuminationsfest på Lorensberg

”En storartad illuminationsfest hålles i morgon söndag å Lorensberg. Hufvudbyggnadens fasad kommer att stråla i en belysning af 300 elektriska glödlampor och den vackra parken kom­mer att upplysas af i grupper placerade, mångfärgade gelatinlampor till ett antal af ej mindre än 1,500 stycken. Det utmärkta Richterska kapellet utför […]

Olyckshändelse på Postgatan

Dagens artikel visar hur viktigt det var att arbetsgivaren var välvilligt inställd när en olycka inträffade i en tid då det inte fanns något utbyggt försäkringsskydd eller regler kring säkerhet på arbetsplatserna. ”I går f. m. vid 10-tiden råkade arbetaren Johan Petter Pet­terson, då han var sysselsatt att […]

Ett hemskt sjelfmord

”Vid 3-tiden i går e. m. beröfvade sig stenarbetaren 58-årige Aug. Johansson lifvet i sin bostad n:r 17 Litt. H i stadens tolfte rote genom att med en cigarr antända en stubintråd som var fäst vid en i hans mun instucken dynamitpatron. Enligt polisrapporten hafva följande upplysningar erhållits […]

Konung Oscars Särödag

”Badsocietetens festligheter i går för konungen och kronprinsiamiljen gynnades af det bästa väder. Konung Oscar stannade qvar å ”Drott” tills tiden för lunchen i Vesterskog var inne. Sent på qvällen förut hade han emellertid gjort ett besök i land, hvarvid han spelade piano hos konsul G. Krafft. Till […]

Hundfröjd

Idag återges en insändare från en av stadens invånare som blivit störd av en hund. ”Herr Redaktör! Anhålles att genom Eder få framförd till vederbörande en fråga: Kunde det monne icke anses lämpligt att äfven i rikets andra stad vidtaga en förnuftig anordning, som för länge sedan genomförts […]

Explosiva korsetter?

”En explosion inträffade i lördags f. m. vid 11-tiden i Korsettfabriken i hörnhu­set vid Lilla Kyrko- och Drottninggatorna, hvarvid dock lyckligtvis ingen större skada åstadkomns. Vid sagda tid hördes nemligen en rätt stark knall från fabrikslokalen som uppfylldes af rök. En s. k. korsettbyst hade nemligen sprängts sönder, […]

Då & Nu: Korsvägen 1967 och 2017

Idag kommer det första av förhoppningsvis flera Då & Nu skildringar av Göteborg, det börjar med Korsvägen. Vykortet, ur egen samling, är troligen från 1967 eller något år därefter. Högertrafiken är införd och bland övergångsställets vita ränder finns en uppmaning att ”se till vänster”. Mycket har förändrats fram […]

Fältmarsch med kanoner

”En fältmarsch med kanoner företogs den regnruskiga Magdalena-dagen af beväringsdivisionen vid l:sta Göta artilleriregemente. Under strida skurar gick marschen via Partille och Landvetter till Kallebäck, där man bivackerade å ljungbackarne i skyddstält och ät sin medhafda middag vid muntraste humör oaktadt Magdalena-ovädret. Återvägen togs via Göteborg och åter […]

I ångans och elektricitetens tidehvarf

I alla tider har det väckt frågor kring utbildningssystemet och hur unga påverkas av ny teknik: ”När man ser huru flickor blifva juris doktorer och småpojkar, som ännu ej gått och läst, taga studentexamen, så kan man ej undgå att tänka att antingen måste det vara något fel […]

Gefion har anlänt

”Gefion”, det tyska krigspansarfartyget, ankom i dag från Stavanger och ank­rade på Riföfjorden. Strax efter kl. 9 lade en af “Gefions“ ångslupar till vid nya Skeppsbron och landsatte den bayer­ske fursten Karl Theodor och hans ge­mål. Det furstliga paret for i vagn ned till Vestkustbanan, med hvars 9,35-tåg […]

Underhållsarbeten i staden

Idag är det nästan självklart att det pågår stora vägarbeten under sommaren, så var det även för 120 år sedan. ”Dykeriarbete i Vallgrafven. Det vattenledningsrör som är nedlagdt i kanalen vid Pusterviksbron sprang i hö­stas i sönder och reparation har ej på grund af väderleken kunnat företagas förr […]

Svenska mosskulturföreningen

”Medlemsantalet i svenska mosskulturföreningen hvilken som bekant satt till sitt mäl att sprida kunskap om huru vårt lands vidsträckta mossar skola kunna genom odling göras fruktbärande, uppgår för närvarande till 3,308. Under innevarande är har antalet vuxit med nära ett hundra. Fördelas medlemmarne efter de län de tillhöra, […]

Grefvinna Casa Miranda – Kristina Nilsson

Det märks i tidningen att sommaren var en period då de rika och berömda var ute och reste. För 120 år sedan noterades att ”Kristina Nilsson, grefvinnan Casa Miranda, afreste i går middag med Vestkustbanan från Göteborg för att gästa vänner och bekanta i de halländska och småländska […]