Varberg har siktats vid Vinga!

”Hägring Till Wstk. Meddelas: Torsdagen före Pingst syntes å fyr- och telegrafstationen Vinga ute i hafsbandet af Göte­borgs skärgård en särdeles vacker hägring. Under 10 minuters tid syntes högt uppe i luf­ten Varbergs fästning och hamn. Taflan var så tydlig, att fästningens flaggstång och båtarne i hamnen voro […]

Elektrisk drivkraft för spårvagnarna?

”Elektriska spårvägar i Gö­teborg. Styrelseledamöterna i The Go­thenburg Tramway Co., L:d hafva sedan några dagar jemte konsulterande ingeniörer vistats härstädes för att underhandla med den af hrr stadsfullmäktige tillsatta beredningen i och för utredning af frågan om anläggande af spårvägar för elektrisk drifkraft här i Göteborg.” (Ur: Göteborgs […]

Skotska turister anländer i morgon!

”I morgon bit­tida anlända hit till staden med nattsnälltåget från Stockholm 45 skotska tu­rister, herrar och damer ur Edinburghs för­näma värld. De ha besökt Stockholms­utställningen. Härstädes komma de att taga sin bostad å Hôtel Eggers.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 juni 1897) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs […]

Villatomter till salu

Idag är det inte helt lätt att hitta en villatomt utmed Danska vägen för under 2500 kronor, men sådana annonserades i Göteborgs aftonblad den 9:e juni 1897. Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Danska vägen år 1896, nedfart vid Örgryte gamla kyrka mot inkörtsvägen till […]

Oscar Dickson har avlidit

”På sitt herresäte Almnäs, dit han de senare åren allt mera drog sig tillbaka afled lugnt och stilla, utan föregående sjukdom, natten till pingstdagen gross­handlaren, friherre Oscar Dickson 73l/2 år gammal. Friherre Dickson hade på senaste tiden lidit af en lindrigare hjertåkomma och hans utseende tydde på att […]

Utmed Mölndalsån år 1800

Göteborgs stora donationsjord var ett viktigt område för jordbruk och en del industriproduktion under flera århundraden. När staden vuxit ur den gamla stadskärnan blev donationsjorden ett område där staden kunde expandera. Tidigast hade detta skett i Hagaområdet och utmed Allmänna vägen åt väster men också utmed landsvägarna mot […]

Slottsskogsvallens entrépark

Den 29:e maj beslutade Idrotts & Föreningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en arkitekttävling för Slottsskogsvallens entrépark. Detta skall vara en satsning inför stadens 400-års jubileum 2021. Tävlingen beräknas kosta en halv miljon och därtill kommer ytterligare en kvarts miljon i administrativa kostnader. Detta är förvaltningens […]

Skärgårdstrafiken under Pingsten

Ångbåtstrafiken var viktig för Göteborgs befolkning, ett bra sätt att förflytta sig utmed kusten. Information om tider och linjer fick därför en framträdande plats i tidningen. ”I morgon pingstdagen, komma söndagsturena nästan i vanlig sommarordning. Turlistan är införd i dagens annonsafdelning. Hvardagsturerna undergå från och med tisdagen den […]

Kungsportsavenyen segrar öfver Järntorget

”John Ericsson-stoden inför Stadsfullmäktige. Kungsportsavenyen segrar öfver Järntorget. Då platsen för John Ericsson-stoden i går afton var föremål för Stadsfullmäktiges behandling, tycktes striden egentligen stå om hurnvida sagde omtvistade stod skulle komma att pryda de rikes eller småborgarnes stadsdel. Det gällde nemligen huruvida den skulle komma att placeras […]

Kronprinsessan Victoria på Särö

”Kronprinsessan Victorias sommarbostad å Särö har ett mycket vackert läge vid Gövik bland furu­skog och ekar. Kronprinsessan anländer till Särö omkring den 15 juli och stannar därstädes cirka 5 veckor. Platsen har nu ett fyrtiotal villor, och naturen är där som bekant i åtskilligt olik skärgårdens med en […]

Billiga resor till Stockholm!

”Från och med i går är biljettpriset till Stockholm delvis nedsatt. På tisdagarne under juni—september ko­star 3:dje klass biljett tur och retur blott kr. 18: 35 och 2:dra klass 27: 50. Bil­jetterna gälla för en tid af 14 dagar. Dock må härvid endast användas dagtåg. För återresan få […]

Nya bud i frågan om John Ericssons-stoden

”Sedan Stadsfullmäktige, som bekant, förklarat sig icke kunna bifalla komitéförslaget om statyns uppresande å Vasaplatsen, har komitén nu inkommit med nya .förslag, hvilka varit understälda Gatu- och vägförvaltningens pröfning. Komitén föreslår alternativt Järntorgets sydöstra hörn och planteringen i Kungs­parken vester om Kungsportsavenyn mel­lan Parkgatan och Nya Allén (norr […]

Hinderbana å Exercisheden

”Å Exercisheden äro på enskild bekostnad en del ridhinder uppsatta för 2:a Göta artilleriregementes räkning. Hindren bestå af koppelräck, gärdesgärd, häck och grafvar. De användas ej blott af mi­litären under dess ridöfningar, utan äfven af enskilde ryttare samt stå under skydd af ordningsmakten mot åverkan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad […]

Eldsvådan vid Vallgatan

”En ganska häftig eldsvåda utbröt i går middag vid half 2-tiden i huset n:r 30 vid Vallgatan, tillhörigt hr Carl G. Ljungqvist, och i hvilket hus konditor E. Bräutigam har sin karamell- och konfektyrfabrik. Elden uppstod i vindsvåniugen, men or­saken till densamma har man ännu ej kunnat utröna. […]

Så var Kristi himmelsfärdsdagen 1897

”Kristi himmelsfärdsdag ut­märkte sig i år för det briljantaste väder, trots föregående dags olycksbådande vind­tecken — och trots kapplöpningarna, som ju af gammalt visat sig egnade att rifva upp regn. Naturligtvis begagnade sig sta­dens invånare allmänt af de för friluftslif så gynnsamma väderförhållanden. Till Slottskogen vallfärdade redan på […]

Särös poststation öppnar

”Särö poststation kommer för året att träda i verksamhet den 1 nästa juni. Poststationen, som förestås af fröken Lisa Borén, hålles öppen under badsäson­gen och kommer att utvexla post med Göteborgs postkontor två gånger dagligen utom å sön- och helgdag, då det sker en­dast en gång. Poststationen fungerar […]