Sjelfmord

”Kolarbetaren Berndt Aug. Larsson, boende i huset n:r 16 vid Mårten Krakowgatan, anträffades i går e.m. hängande död i källaren till det hus, där han bodde. Larsson som hade anställning hos firman Uggla & Co. Med omkring 20 kronors veckoinkomst, hade under de senaste tre veckorna på grund […]

Midsommardagen

Torsdagen den 25:e juni 1896 upptogs första sidan i Göteborgs Aftonblad av oron kring att Norge skulle ”uppsäga unionen” och förklara sig självständigt. Men dagens inlägg här på Göteborgs historia skall hålla sig inom stadens gräns och en rapport från den gångna midsommardagen. ”Midsommardagen rådde här det herligaste […]

Löfmarknaden på Skanstorget

”Löfmarknaden på Skanstorget har ej lidit af brist på tillförsel i dag. Massor af unga björkar hafva där salubjudits, och det har nästan varit med vemod man sett offren för detta baggböleri i stor skala i vårt trädfattiga landskap. Emellertid får man väl trösta sig med att det […]

Göteborgs fattigvård

”Antalet personer, hvilka under maj månad varit intagna å fattigvårdsanstalten å Gibraltar, uppgick till 599 män och 392 qvinnor, af hvilka 362 män och 140 qvinnor voro försörjningshjon, 124 män och 120 qvinnor sjukafdelningshjon, 60 mäng och 75 qvinnor dårhushjon, 23 ammor, 26 manliga och 15 qvinliga skolbarn, […]

Utflykten till Särö

”Konstnärernas och musei­männens utflykt till Särö i går företogs på två ångbåtar och gynnades af vackert väder. Det blåste visserligen litet, men det kunde ej skada att få några luftiska fläktar i den qvalmiga luften. När “Göta elf“ och “Särö“ lade ut från kajen spelade musikcorpsen på “Särö“ […]

Göteborgs Museum

”En festskrift, med anledning af Musei restaurerade byggnads invigning den 20 Juni 1896 utarbetad af Carl Lagerberg, Museiombudsman. Nära halfannat århundrade är nu förflutet, sedan granden lades till den byggnadskomplex, som, småningom tillbygd och senast använd för Musei ändamål, nu restaurerats och i morgon åter öppnar sina portar […]

Till salu

Göteborg växte under 1890-talet och nya bostäder uppfördes på områden där det tidigare endast funnits mindre verkstäder och industrier. Inför omläggningen av Folkungagatan fanns det en annons i dagspressen: ”För utläggning af reglerade Folkungagatan i denna stads 16:de rote, komma de magasins- mälteri- och maskinhusbyggnader som finnas å […]

Skånska husarer i Trädgårdsföreningen

”I Trädgårdsföreningen bjudes sedan i går afton musik af Skånska husarregementets musikcorps under anförande af direktör Olof Lidner, efter det att direktör Kuhlau nu afslutat sin lyckosamma sejour. Den nya musikcorpsen, som i går itll följd af h.k.h. kronprinsens födelsedag uppträdde i sin synnerligen vackra paraduniform, tycktes göra […]

Bums i kanalen

”Bums i kanalen i närheten af Bazarbron föll igår vaktmästaren karl Hallberg boende n:r 19 Haga Nygata, under det han promenerade å strandvägen i Kungsparken. Hallberg blef inom kort uppdragen ur det våta elementet samt blir nu instämd till polisdomstolen emedan han under sin promenad haft en försvarlig […]

Brand på Rosenlunds fabriker

”Eldsvåda utbröt vid 4-tiden i går e.m. å Rosenlunds fabriker. I ett rum i den nytillbyggda delen hade eld, troligen genom sjelfantändning, uppstått i en större låda innehållande bagagnadt trassel, som hopsamlats för att tvättas. Elden spred sig till golf och väggar och hade fått ganska stor omfattning, […]

Vagnen uteblev på grund av sjuk häst

Idag skulle nog beskedet att vagnen är inställd på grund av sjuk häst verka lite märkligt, men 1896 var hästarna spårvagnarnas motorer. ”Sjukdomen hos spårvagnshästarne är lungkatarr. Två hästar ha dött. I går voro 5 sjuka men de äro alla nu på bättringsvägen” (Ur Göteborgs Aftonblad 13 juni […]

Åskväder över Göteborg

”Ett fruktansvärdt åskväder drog åter vid 3-tiden i går öfver staden. Himlen öfverdrogs plötsligt med moln och blixtarne började ljunga i hastigt tempo. Man märkte tydligt att de slogo ned på åtskilliga ställen i staden men man fick ej tid att genast taga så noga reda på den […]

Prins Eugen hos Dicksons

”Prins Eugen lärer under sin vistelse härstädes för Musei- och utställningsinvigningen komma med anledning af dödsfallet i landshöfdingeresidenset att bo hos frih. Oscar Dickson. Prinsen lär komma att intaga frukost och middag hos hr Pontus Fürstenberg.” (Ur Göteborgs Aftonblad 11 juni 1896) Bilden i sidhuvudet är hämtad ur […]

Dansk lustjakt till salu

”En dansk lustjakt med namnet ”Fulvia”, hemmahörande i Köpenhamn, anlände hit i går. Den eleganta kuttern, som eges af direktör Nissen, halades in i Stora hamnkanalen och förtöjdes midt för Frimurarelogen. Den är till salu.” (Ur Göteborgs Aftonblad 10 juni 1896) Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: […]

Bergsprängare Jan Ludvig Hurtig

”Bergsprängaren Jan Ludvig Hurtig, som haft tillsyn vid sprängningsarbetet vid vegagatan, där såsom förut omtalats vid aflossandet af ett skott utslagits en del fönsterrutor i intilliggande hus utom annan skada som de kringslungade stenskärfvorna åstakommit, dömdes att böta 20 kr. för bristande varsamhet vid sprängningen. Skadan har ersatts […]

Den stora avskedsfesten för Andrée

”Ett historiskt-geografiskt ögonblick. Det Ögonblick, då “Virgo“ i går lade ut från Göteborgs kaj för att föra den Andréeska nordpolsexpeditionen mot sitt mål ut i det okända kan man med fog gifva ofvanstående benämning. Det nästa historisk-geografiska momentet i denna alldeles enastående odyssée blir det då ballongen från […]