Kategori: Göteborg för 120 år sedan

Småfåglarnas vänner skall hålla årsmöte

”Sällskapet Småfåglarnes Vänner (Göteborgs Djurskyddsförening) håller sin årsfest i Latinläroverkets högtidssal den 8 instundande december. Omkring 600 folkskolebarn inbjudas till festen, vid hvilken bl. a. förekommer körsång under magister Gisslows ledning och sång af barn under styckjunkaro E. Lemmings anförande. Barnen erhålla frukt, hvartill medel erhållits genom frivilliga […]

Miss Moors trolleriseance

”Miss Moors trolleriseance i går afton i Handelsinstitutets stora sal hade, tack vare förträffliga reklamer, dragit en talrik publik. Hvad beträffar den där presterade trollerikonsten, så var detta helt vanlig taskspelarkonst. Och hvad angår tankeläsningen sedan, gissa vi att flertalet af publiken kom under fund med den och […]

Höga hastigheter på den nya järnvägen

”Den största tåghastighet, som hittills medgifvits någon smalspårig bana i vart land, är den, som vid afsyningen nu medgifvits Vestergötland— Göteborgs järnväg. Järnvägen får trafikeras med en tåghastighet af högst 45 kilometer i timmen å linien Skara—Gunnilse och högst 35 kilometer i timmen å linien Gunnilse —Göteborg, undantagandes […]

Olyckshändelse med dödlig utgång

”Enligt rapport i dag på e. m. till poliskammaren anträffades i går afton kl. 7,20 liket af verkmästare Johan August Jonsson flytande i Lilla Gommens hamn. En pojke hade strax förut varseblifvit ryggen af en menniskokropp ofvanför vattenytan och anmält saken för poliskonstapel Moberg, hvilken genast föranstaltade om […]

Grosshandlare Aug. Johansson Mark har avlidit

”Grosshandlare Aug. Johansson Mark afled härstädes i går kl. 11,15 på f. m. efter en längre sjukdom. I likhet med sina förut aflidne bröder Claes Johansson och Joh:s Johansson har han i vår trakt intagit en aktad och betydande ställning såsom affärsman och industriidkare. Aug. Johansson Mark var […]

Häst som springer i elfven och drunknar

”Då hernmansegarea Joh. Johansson från Torslanda i dag på morgonen var inne i en handelsbod i närheten af Klippan, blef hans häst, som stod förspänd en kärra med diverse landtmannaprodukter, inne på gården i samma hus, af någon anledning skrämd och rusade ned efter Klippgatan mot Färjestaden. Innan […]

Pristäflan om stadsplaneförslag

”Den beredning, som fått i uppdrag att för stadsfullmäktige framlägga fullständigt förslag, dels till inbjudning att täfla om uppgörande af förslag till ny stadsplan för södra delen af stadens 14:de rote samt obebygda reglerade delarne af 15:de roten med Excercisheden äfvensom stadens egor söder om 14:de roten intill […]

Göteborgs Velociped-Klubbs vinteraktiviteter

”Göteborgs Velociped-Klubb kommer att på förändradt sätt, hvad afgifter etc. beträffar, fortsätta öppethållande af “Nordens“ isbana, som fortfarande benämnes Nordens, dock är meningen lemna skridskoåkare i allmänhet rättighet att äfven tillfälligt besöka banan. En del förbättringar och utvidgningar för skridskoåkarnes beqvämlighet komma att företagas, äfven har man för […]

Ring till Bergen!

”Mellan Göteborg och Bergen kan man nu telefonera, sedan telefonlinien från Kristiania till Bergen blifvit färdig. Linien kommer möjligen att på torsdag afprofvas af kronprinsenregenten och medlemmar af stortinget samt på fredag af pressen. Nästa vecka blir den nya linien öppen för allmän trafik.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 […]

Återinvigningen av Carl Johans kyrka

Invigningen af Carl Johans kyrka efter dess vidtomfattande restaurering egde rum i går med en stämningsfull högtidlighet. Templet var till trängsel fyldt af åhörare. Akten öppnades med afsjungandet af ps. 324, hvarefter biskop Rodhe höll ett anslående invigningstal. Han påminde därvid om huru templet, som nu i en […]

Gripen tjuf

”Förre tvångsarbetsfången, för andra resan stöld straffade Nils Gustaf Nilsson Sandström, född 1875 och tillhörande Domkyrkoförsamlingen, blef i dag på e. m. införpassad till cellfängelset. Han hade i torsdags afton i sällskap med en okänd stallbroder, som lyckades undkomma, i änkefru Maria Vidlunds butik “Nerikes Skomagasin” nr 42 […]

Arbetet med Kungsportsbron går framåt

”Arbetet med Kungsportsbron, den mångbesjungna, skrider obestridligt framåt. hvalfslagningen är nu fullbordad, så att man nu kan se brons sjelfva stomme. För tillfället är man sysselsatt med läggningen af trappplanerna, hvilka på grund af fördröjd stenleverans ej förr kunnat utföras. I nästa vecka tages i tu med betonfyllningen […]

Olyckshändelse

”Då snickaren Oscar Levin, boende n:r 16 Mellangatan, i går på e. m. var sysselsatt med att lägga asfaltspapp & taket till det nya skolhuset å Qviberg råkade han falla ned från en å taket vid ryggåsen slarfvigt fästad stege, som lossnade och girade utför taket. I fallet […]

I göteborgstrafiken: var vaken vid körningen!

”Var vaken vid körningen. Åkaredrängen Anders Peter Björk hade å Nils Erikssons gatan omkullkört änkan Katarina Andersson, som i fallet mot gatan skadade sig ganska illa i ena foten. För den vårdslösa körningen pliktade Björk 15 kr., hvarförutom han ålades att ersätta änkan Andersson med 20 kr. — […]

Från Fiskebäck – om hummerfisket

”Från Fiskebäckskil skrifves till Göteborgs Aftonblad: Hummerfisket, hvilket i början af säsongen tycktes komma att gifva ett särdeles godt utbyte, har till följd af det ihållande stormiga vädret ej kunnat utöfvas af våra fiskare med det gifvande resultat som bättre väderleksförhållanden vanligen medföra. Ofta, särskildt i de yttre […]