Kategori: Handel och sjöfart

Ångbåts-kommunikation emellan England och Götheborg

Wilsons fartyg kom att under 1800-talet frakta mycket gods och inte minst människor över till England, där många reste vidare till USA. Men dagens annons är hämtad 1855, innan den stora emigrationen startat och då var det ”The North of Europe Steam Navigation Comp” som skötte trafiken, Wilson […]

Skall färjan till Fredrikshamn läggas ned?

”Om Göteborgs handel och sjöfart har danske generalkonsuln d:r Heckscher härstädes ånyo i sin sedvan­liga årsberättelse gjort några uttalanden, ur hvilka vi återgifva följande: Om Göteborg som in- och utförselplats an­föras den officiella statistikens värdeberäkningar för förra året, som visa att ¼ af landets samlade in- och utförsel […]

Sjöförklaring

”Sjöförklaring har i dag på eftermiddagen afgifvits å rådhusrättens andra afdelning af kapten Emil Bruhn, befälhafvare å göteborgsångaren ”Hermod”. På resa från Göteborg till Newcastle kolliderade ”Hermod” söndagen den 22 maj kl. 9,50 e. m. under rådande stark tjocka med skonerten ”Niord”, hvilken genast sjönk, sedan dess besätt­ning […]

Rederi AB Göteborg – Fredrikshavnlinjen

Dagens skildring av resor över till Danmark är hämtad ur boken Beskrivning över Göteborg med omnejd som publicerades 1939. ”Traden mellan Göteborg och Fredrikshavn på Jylland upprätthålles av Rederi AB Göteborg – Fredrikshavnlinjen (gr. 1935). Resan tager endast något över tre timmar i anspråk och man njuter av […]

Efterspelet till ”Göthas” förlisning

”Som bekant sjönk natten till 1 septem­ber 1897 ångaren ”Götha” i Göteborgs hamn (länk till denna händelse), och därvid omkommo matroserna Henning Berntsson och Gustaf Pettersson samt kokerskan Elin Sörensson. Förlisningen hade orsakats däraf att vid lastning af stenkol i ångaren kolen lämpats akterut i så stor myckenhet, […]

Vedupplag & rälsimport

Två notiser ur tidningen denna dag berättade om att vedupplagen vid Lilla Bommen skulle bort samt hur mycket räls som Sverige importerade till bygget av de nya järnvägarna. ”Vedupplagen vid Lilla Bom­men. Drätselkammaren, som anser att det numera icke är af behofvet påkalladt att plats för vedupplag at […]

Ångaren Ostkusen gick af stapeln å Eriksberg

“Ostkusten“ heter en ny ångare, som i lördags gick af stapeln å Eriksbergs mekaniska verkstads varf. Det nya far­tyget är afsedt för befordran af passage­rare äfvensom för kreaturs- och gods­transport emellan Vestervik och Stockholm. Det kommer att förses med maskineri af compoundsystemet, som skall framdrifva detsamma med last […]

Stormen och ångbåtstrafiken

”De senaste dagarnes storm har vållat stora afbrott i vår ångbåtstrafik. Af ett tjugtals ångare, som bort anlända hit i söndags, lyckades såsom förut nämnts blott en taga sig hit. Senare ha emellertid de flesta ankommit. Ångaren “Frithiof“ anländer sannolikt i dag, likaså ångarne “Iris“ och “Viking“. Den […]

Försvunnen sjöman syntes i staden…

”De försvunne återfunne. Från Malmö skrifves i går: Andre maskinisten å ångaren ”Aldebaran“ Anders Gustaf Adolfsson, hvilken i onsdags i förra veckan lemnade ångaren utan att sedermera afhöras har i dag vid 9-tiden på morgonen vid draggning utan­för vestra hamnarmen, där “Aldebaran“ är för­töjd, återfunnits som lik. — […]

Försvunna sjömän

”Under de senare dagarne ha tvenne sjömän, anställde å i hamnen liggande fartyg, försvunnit Den 16 dennes på aftonen lemnade andre maskinisten å ångaren »Aldebaran» Anders Gustaf Adolfsson sitt fartyg och har sedan ej varit synlig. Han var 56 à 56 år gammal och skrifven i Skepparegatan 99 […]

Sjöförklaring

”Kollisionen på elfven. Ång. “Vestkustens“ befälhafvare, kapten J. B. Cederberg, afgaf i dag sjöförklaring inför rådhusrättens första afdelning. Den var af följande innehåll: ”Vestkusten” anlände kl. 1,10 e. m. fredagen den 4 dennes till hamnmynningen, då farten vid passerandet af nyckelbojen utanför Röda sten saktades till “sakta maskin“. […]

Besättningen räddades efter kollision utanför Gamla Varvet

”Kolli­sionen mellan ångaren “Vestkusten“ och den med sten lastade jakten, som egde rum i går kl. 2 e. m. i rännan utanför Gamla Varfvet, aflopp dess bättre utan förlust af menniskolif. Enligt jaktskepparens upplysningar låg jakten på slag för styrbords halsar, krys­sande upp för elfven. “Vestkusten“ kom ångande […]

Stenexporten på Tyskland

”Svenske och norske generalkonsuln i Stettin har till kommerskollegium insändt meddelande om att Bezirkseisenbahnatn i Berlin vid sitt vintersammanträde uttalat sig för en fraktnedsättning af gällande undantagstariff för gatsten för understöd­jande af de inhemska stenbrottens afsättning, med motarbetande af införseln från Sverige och Norge. Det lemnas i en […]

Göteborg – Hamburg: ny ångare beställd

”Förbindelsen mellan Göte­borg och Hamburg upprätthålles, som bekant, sedan flere år af Svenska Lloyds ångare med en regelbunden tur hvarje vecka fram och åter. Då det emel­lertid visat sig att denna förbindelse en gång i veckan icke år tillräcklig, kommer en nybestäld ångare att insättas på tra­den, så […]

Göta kanal lockar utländska turister

”Turisttrafiken å Göta kanal. Passagerareantalet kanalvägen å traden Stockholm—Göteborg har under sommarens lopp varit betydligt och gifvetvis större än något föregående är samt kul­minerade under juli och augusti. De re­sande ha förutom våra egna landsmän hufvudsakligast utgjorts af tyskar, danskar, engelsmän samt amerikaner, Alla ha de uttryckt sin […]