Kategori: Handel och sjöfart

Vedupplag & rälsimport

Två notiser ur tidningen denna dag berättade om att vedupplagen vid Lilla Bommen skulle bort samt hur mycket räls som Sverige importerade till bygget av de nya järnvägarna. ”Vedupplagen vid Lilla Bom­men. Drätselkammaren, som anser att det numera icke är af behofvet påkalladt att plats för vedupplag at […]

Ångaren Ostkusen gick af stapeln å Eriksberg

“Ostkusten“ heter en ny ångare, som i lördags gick af stapeln å Eriksbergs mekaniska verkstads varf. Det nya far­tyget är afsedt för befordran af passage­rare äfvensom för kreaturs- och gods­transport emellan Vestervik och Stockholm. Det kommer att förses med maskineri af compoundsystemet, som skall framdrifva detsamma med last […]

Stormen och ångbåtstrafiken

”De senaste dagarnes storm har vållat stora afbrott i vår ångbåtstrafik. Af ett tjugtals ångare, som bort anlända hit i söndags, lyckades såsom förut nämnts blott en taga sig hit. Senare ha emellertid de flesta ankommit. Ångaren “Frithiof“ anländer sannolikt i dag, likaså ångarne “Iris“ och “Viking“. Den […]

Försvunnen sjöman syntes i staden…

”De försvunne återfunne. Från Malmö skrifves i går: Andre maskinisten å ångaren ”Aldebaran“ Anders Gustaf Adolfsson, hvilken i onsdags i förra veckan lemnade ångaren utan att sedermera afhöras har i dag vid 9-tiden på morgonen vid draggning utan­för vestra hamnarmen, där “Aldebaran“ är för­töjd, återfunnits som lik. — […]

Försvunna sjömän

”Under de senare dagarne ha tvenne sjömän, anställde å i hamnen liggande fartyg, försvunnit Den 16 dennes på aftonen lemnade andre maskinisten å ångaren »Aldebaran» Anders Gustaf Adolfsson sitt fartyg och har sedan ej varit synlig. Han var 56 à 56 år gammal och skrifven i Skepparegatan 99 […]

Sjöförklaring

”Kollisionen på elfven. Ång. “Vestkustens“ befälhafvare, kapten J. B. Cederberg, afgaf i dag sjöförklaring inför rådhusrättens första afdelning. Den var af följande innehåll: ”Vestkusten” anlände kl. 1,10 e. m. fredagen den 4 dennes till hamnmynningen, då farten vid passerandet af nyckelbojen utanför Röda sten saktades till “sakta maskin“. […]

Besättningen räddades efter kollision utanför Gamla Varvet

”Kolli­sionen mellan ångaren “Vestkusten“ och den med sten lastade jakten, som egde rum i går kl. 2 e. m. i rännan utanför Gamla Varfvet, aflopp dess bättre utan förlust af menniskolif. Enligt jaktskepparens upplysningar låg jakten på slag för styrbords halsar, krys­sande upp för elfven. “Vestkusten“ kom ångande […]

Stenexporten på Tyskland

”Svenske och norske generalkonsuln i Stettin har till kommerskollegium insändt meddelande om att Bezirkseisenbahnatn i Berlin vid sitt vintersammanträde uttalat sig för en fraktnedsättning af gällande undantagstariff för gatsten för understöd­jande af de inhemska stenbrottens afsättning, med motarbetande af införseln från Sverige och Norge. Det lemnas i en […]

Göteborg – Hamburg: ny ångare beställd

”Förbindelsen mellan Göte­borg och Hamburg upprätthålles, som bekant, sedan flere år af Svenska Lloyds ångare med en regelbunden tur hvarje vecka fram och åter. Då det emel­lertid visat sig att denna förbindelse en gång i veckan icke år tillräcklig, kommer en nybestäld ångare att insättas på tra­den, så […]

Göta kanal lockar utländska turister

”Turisttrafiken å Göta kanal. Passagerareantalet kanalvägen å traden Stockholm—Göteborg har under sommarens lopp varit betydligt och gifvetvis större än något föregående är samt kul­minerade under juli och augusti. De re­sande ha förutom våra egna landsmän hufvudsakligast utgjorts af tyskar, danskar, engelsmän samt amerikaner, Alla ha de uttryckt sin […]

Lingonexporten

Idag besvaras frågan som alla funderat över men ingen vågat fråga, hur stor var lingonexporten under 1897 (fram till den 25 augusti)! ”Lingonexporten har nu börjat. Till och med 25 dennes har härifrån ut­ skeppats : till Stettin: 32 190 kg Kiel: 18 620 kg Hamburg: 7 200 […]

Ut på sjöresa?

För 120 år sedan rådde det nyhetstorka i Göteborgs Aftonblad, dagens utdrag ur tidningen blir därför en bild som visar några olika annonser för resor med fartyg. Kanske vill du åka till Kristiania (d.v.s. Oslo), till Stettin, Avanti och Aarhuus om det inte är så att Hull lockar […]

Påfyllda fotogénsisterner vid Färjenäs

”Vestkustens petroleumaktiebolag har i går fått sin nya fotogénsistern vid Färjenäs fylld från den i ons­dags hit anlände danske cisternångaren “Christine“. Ångaren, som för det nämn­da bolagets räkning från New York med­förde en last af öfver 8 millioner liter fotogén, har aflastat en del i bolagets cistern vid […]

Sjöfarten

”Under loppet af sistl. juni månad anlände hit från utrikes orter 270 fartyg, af hvilka 116 voro lastade med styckegods, 44 kol, 19 mursten, 6 sill, 2 piplera, 7 hvete, 1 aspvirke, 3 spik, 1 socker, 1 järn, 1 kli, 1 cement, 3 läder, 2 rails, 1 kalksten, […]