Författar Arkiv

Hallén

Ett hemskt sjelfmord

”Vid 3-tiden i går e. m. beröfvade sig stenarbetaren 58-årige Aug. Johansson lifvet i sin bostad n:r 17 Litt. H i stadens tolfte rote genom att med en cigarr antända en stubintråd som var fäst vid en i hans mun instucken dynamitpatron. Enligt polisrapporten hafva följande upplysningar erhållits […]

Konung Oscars Särödag

”Badsocietetens festligheter i går för konungen och kronprinsiamiljen gynnades af det bästa väder. Konung Oscar stannade qvar å ”Drott” tills tiden för lunchen i Vesterskog var inne. Sent på qvällen förut hade han emellertid gjort ett besök i land, hvarvid han spelade piano hos konsul G. Krafft. Till […]

Hundfröjd

Idag återges en insändare från en av stadens invånare som blivit störd av en hund. ”Herr Redaktör! Anhålles att genom Eder få framförd till vederbörande en fråga: Kunde det monne icke anses lämpligt att äfven i rikets andra stad vidtaga en förnuftig anordning, som för länge sedan genomförts […]

Explosiva korsetter?

”En explosion inträffade i lördags f. m. vid 11-tiden i Korsettfabriken i hörnhu­set vid Lilla Kyrko- och Drottninggatorna, hvarvid dock lyckligtvis ingen större skada åstadkomns. Vid sagda tid hördes nemligen en rätt stark knall från fabrikslokalen som uppfylldes af rök. En s. k. korsettbyst hade nemligen sprängts sönder, […]

Då & Nu: Korsvägen 1967 och 2017

Idag kommer det första av förhoppningsvis flera Då & Nu skildringar av Göteborg, det börjar med Korsvägen. Vykortet, ur egen samling, är troligen från 1967 eller något år därefter. Högertrafiken är införd och bland övergångsställets vita ränder finns en uppmaning att ”se till vänster”. Mycket har förändrats fram […]

Fältmarsch med kanoner

”En fältmarsch med kanoner företogs den regnruskiga Magdalena-dagen af beväringsdivisionen vid l:sta Göta artilleriregemente. Under strida skurar gick marschen via Partille och Landvetter till Kallebäck, där man bivackerade å ljungbackarne i skyddstält och ät sin medhafda middag vid muntraste humör oaktadt Magdalena-ovädret. Återvägen togs via Göteborg och åter […]

I ångans och elektricitetens tidehvarf

I alla tider har det väckt frågor kring utbildningssystemet och hur unga påverkas av ny teknik: ”När man ser huru flickor blifva juris doktorer och småpojkar, som ännu ej gått och läst, taga studentexamen, så kan man ej undgå att tänka att antingen måste det vara något fel […]

Gefion har anlänt

”Gefion”, det tyska krigspansarfartyget, ankom i dag från Stavanger och ank­rade på Riföfjorden. Strax efter kl. 9 lade en af “Gefions“ ångslupar till vid nya Skeppsbron och landsatte den bayer­ske fursten Karl Theodor och hans ge­mål. Det furstliga paret for i vagn ned till Vestkustbanan, med hvars 9,35-tåg […]

Underhållsarbeten i staden

Idag är det nästan självklart att det pågår stora vägarbeten under sommaren, så var det även för 120 år sedan. ”Dykeriarbete i Vallgrafven. Det vattenledningsrör som är nedlagdt i kanalen vid Pusterviksbron sprang i hö­stas i sönder och reparation har ej på grund af väderleken kunnat företagas förr […]

Svenska mosskulturföreningen

”Medlemsantalet i svenska mosskulturföreningen hvilken som bekant satt till sitt mäl att sprida kunskap om huru vårt lands vidsträckta mossar skola kunna genom odling göras fruktbärande, uppgår för närvarande till 3,308. Under innevarande är har antalet vuxit med nära ett hundra. Fördelas medlemmarne efter de län de tillhöra, […]

Grefvinna Casa Miranda – Kristina Nilsson

Det märks i tidningen att sommaren var en period då de rika och berömda var ute och reste. För 120 år sedan noterades att ”Kristina Nilsson, grefvinnan Casa Miranda, afreste i går middag med Vestkustbanan från Göteborg för att gästa vänner och bekanta i de halländska och småländska […]

Amerika-turister anlände till Göteborg

Följande notis visar att långväga turism inte är någon nyhet. Notisen visar också att alla emigranter inte lämnade landet för alltid. ”Wilsonångaren “Domino“ anlände i dag vid middags­tiden från Grimsby, medförande 183 svensk­amerikaner, som ämna tillbringa sommar­tiden i hembygden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 juli 1897) Bilden i sidhuvudet […]

Pojklymmel

”En pojklymmel, 11-årige Manritz Stenqvist, hade härom dagen tagit plats uppe i ett träd å kyrkoplanen vid Domkyrkan där han roade sig med att bryta ned grenar och qvistar. Pojken har varnats inför polis­myndigheten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 juli 1897) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, […]

Fest i finkan

”På cellfängelset härstädes var här om dagen af fängelsedirektören F. Almén en fest anordnad för hela den tjenstgörande personalen från och med pastorn och befälhafvaren till vaktkonstaplar och gevaldiger med anledning af att vaktkonstapeln och medaljören Olof Rasmusson, som varit i fångvårdens tjenst 35 år, nu slutade denna […]

Små mordbrännare

”I går middag vid halv 2-tiden uppstod ljungbrand vid Sanna. Två pojklymlar, 7-årige Hj. Ossian Nordstrom och 6-årige Gunnar Edvin Claesson, boende n:r 11 i Majornas första rote hade med en tändsticka at okynne antändt ljungen. Branden blef raskt släckt af bruksarbetarne Johan Eliasson, Aug. Karlson och pojken […]

Prins Paribatra resa i Göteborgsområdet

Igår berättades det om att Siams prins anlänt till Göteborg, idag kommer nästa rapport om vad han gjorde under sitt besök i staden. ”Prins Paribatra, den lille siameser fursten, tillbrakte sin gårdag med en promenad i vagn till Danska Vägen. Kl. 1 e. m. begaf han sig till […]