Författar Arkiv

Hallén

Utländska frimurare i Göteborg

”Enligt hvad Köpenhamnstidningar meddela komma danska frimurare i större antal att i denna vecka göra en färd till Göteborg för att öfvervara fri­murarefesten vid därvarande loge, näst Stockholmslogen den äldsta i värt land (”nionde provinsen“) grundad 1754. En deputation af tyska frimurare, bl. a. öfverstelöjtnant Krüger och major […]

I Slottskogsparken spelar Första Göta artilleriregementes musikcorps

”Slottsskogsparken. En afdelning af Första Göta artilleriregementes musikcorps utför musik vid Vinterpaviljongen söndagen den 21 d:s kl. 1 midd. enligt föl­jande program: Gustaf II Adolfs Festmarsch af Jos. Czàpek. Konsert Ouverture “Minne från Björkedalen” a, Idyll, b, Melancolie Finale ur op:ten “Böhmimiska amazoner” Nocturno (Mellan natt och morgon) […]

Trädgårdsföreningen öppnar snart

”Trädgårdsföreningens konsertsalong öppnas den 1 april. Käl­larmästare Svanfelt har träffat aftal med direktör Hjalmar Meissner att med det af honom engagerade kapellet för Stockholms­utställningen konsertera härstädes till ti­den för nämnda utställnings öppnande i maj månad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 mars 1897″ Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs […]

Skall Göteborg skaffa elektriska spårvagnar?

”I tryck föreligger nu ingeniör Figge Blidbergs berättelse öfver den resa, som han på anmodan af gatu- och vägförvaltningen i somras företog för att studera elektriska spårvägar, för hvilket ändamål han besökt Lübeck, Hamburg, Bremen, Hannover, Leipzig, Dresden, Berlin och Kristiania. Hufvudsakligast har därvid hr Blidberg gjort iakttagelser […]

Nansen tviflar

”Nansen blef vid en diner i Belfast den 11 d:s, då han var markis Dufferins gäst, tillfrågad om den möjliga framgången af Andrés försök att framtränga till nordpolen. Nansen svarade, att han kände detta projekt endast från redogörelser i den vetenskapliga pressen, men han hade studerat luftströmmarna, och […]

Ångaren Karl Gustaf skall åter sättas i trafik

”Ångaren ”Karl Gustaf” som förr täflade med förenade ångbåtebolaget Lilla Edets- och Nols ångare å traden Göteborg—Gamla Lödöse, men mot en kontant erkänsla från sistnämnda bolags sida af 8,000 kr. för två år under denna tid nästan legat overksam, har från och med den 12 dennes åter upptagit […]

I ridhuset

”I Göteborgs ridhus kommer att före påsk ega rum en uppvisning med en del klubbar, däribland herr- och damklub­bens kadriljridning. För närvarande pågår en kurs för lär­jungar vid de högre läroverken härstädes. I ridkursen för beväringsmän deltager ett tjugutal unge blifvande fosterlandsförsvarare. Körskolan har äfven under de nye […]

Skärgårdstrafiken

”Ångaren “Falken“ afgår enligt annons i morgon, söndag, kl. 10 f. m. till Brännö, anlöpande öfriga stationer på Södra skärgårdslinien, och återvänder från Brännö kl. 1,30 e. m. Här erbjudes således, ovanligt tidigt för resten, det första tillfället i år att se sig om efter sommarbostad i Södra […]

Studier vid Vestkusten

”Vetenskapsakademien har tilldelat anslag för resor inom riket for naturhistorisk forsk­ning bl. a. åt: studeranden Gunnar Andersson för att vid Kosteröarne och Kristinebergs zoologiska station i Bohuslän studera nämnda landskaps ostracoder; kandidaten Ivar Arwidsson för att vid sistnämnda ställen idka studier öfver vissa grupper af polychæta maskar; docenten […]

Stöld av kohudar

”För stöld af ko- och kalfhudar å Bazargatan från handlandena Svangren n:r 14 Kangstorget och A. Magnusson n:r 24 Magasinsgatan hafva 14-årige Otto Edvin Larsson Klang n:r 13 Chalmersgatan och 13- årige Bror Fritiof Holmberg 38 Vasagatan blifvit anhållne. Klang hade med lock och pock narrat sin kamrat […]

Kolerans offer flyttar

”Å kolerakyrkogården på Kom­mendantsängen, där de omfattande arbe­tena å begrafningsplatsen för offren vid 1850-talets epidemi nu afslutats, beräk­nas omkring 1,200 koleralik ha blifvit uppgräfda. Man har därefter påbörjat ar­betet å den bredvid liggande begraf­ningsplatsen, som har ännu högre ålder. Det beräknas att å båda ställena cirka 1,700 i […]

Direkt från Göteborg till New York

”Från och med 17 instun­dande april komma Thingvallaångarne Is­land och Thingvalla att på åtgående be­söka Göteborg, hvadan det sålunda blir möjligt för svenska passagerare att före­taga resan från Sverige till New York di­rekt på en skandinavisk ångare med en­dast skandinaviskt befäl, besättning och passagerare. Danska passagerare gå om­bord […]

Cirkus Beketow

”Cirkus Beketow hade till sin för­sta föreställning å Lorensberg i lördags samlat så godt som fullt hus. Bland de uppträdande må framhållas hr Loisette, som presterade en mycket vacker skolridt. De tre starke männens atlet- och balanseringsnummer mottogs också med bifall liksom elefanttämjarens framförande af en elefant och […]

Utrönande af befordringens snabbhet

”För utrönande af befordringens snabbhet har te­legrafstyrelsen låtit trycka blanketter för ifyllning af det antal telegram, som vid stationerna blifvit befordrade inom hvar och en af vissa tidsperioder, samt öfversändt desamma till stationsföreståndarne med anmodan att å ifrågavarande blan­kett dag för dag i två månader under innevarande år, […]

”Jultomtarne” i Örgryte har fått en ny styrelse

”Sällskapet “Jultomtarne” i Örgryte har till styrelse utsett: fruarna E. Parelius, J. Eriksson, Amalia Svensson och G. Loberg samt hrr J. G. Busck, A. S. Svensson, J. G. Loberg och G. Jakobsson. Till revisorer hafva valts hrr G. A. Holmén och W. Hellström med hr R. Sundberg som […]