Kategori: Göteborg för 120 år sedan

Stadens nye spårvägschef

”Den nye spårvägschefen, ingeniör Sigfrid Edström, har nu anländt hit och inträdt i sin befattning tom verkställande direktör för stadens spårvägar. Ingeniör Edström har, såsom förut nämnts, under de senaste åren innehaft chefsbefattning vid spårvägarne i Zürich och deltog i arbetet för ombyggnaden af hästspårvägarne därstädes till elektriska. […]

Remfabriken snart återuppförd

”Göteborgs Remfabrik å Gårda, hvilken i våras härjades af eldsvåda, har nu till största delen åter uppbygts. Den tre våningar höga stenbyggnaden har trots murarestrejken fortskridit så långt mot sin fullbordan, att taklagsöl kunde firas i lördags. Uppförandet af den nya fabriksbyggnaden har utförts af byggmästarefirman Hollander och […]

Kungsbackalöpningen

”Kungsbackalöpningen, som i år anordnas af Majomas Idrottsällskap, försiggår nästa söndag och är öppen för amatörer tillhörande svenska sport- och idrottsföreningar. Starten sker i Kungsbacka utanför ”Gästis” och målet är södra grindarne vid Slottsskogen, där de snabbaste kunna väntas omkring kl. 3. Segraren i förra årets Kungsbackalöpning, herr […]

Beväpna ingenjörerna

”Chalmers Skytteförening hade i måndags sitt första sammanträde för arbetsåret, hvarvid flera viktiga frågor diskuterades. Bland annat uttalades det önskemålet, att föraningen kunde införa revolverskjutning å sitt arbetsprogram. Samtliga närvarande medlemmar ansågo detta vara ytterst önskvärdt, då det ju ej så sällan händer, att ingeniörer från Chalmers finna […]

Invigningen av det nya Stadsbiblioteket

”Stadsbibliotekets invigning egde rum, i lördags middag klockan två i närvaro af stiftets biskop och länets höfding, stadsfullmäktige, magistraten, drätselkammaren, lärarekåren vid Göteborgs högskola m. fl. Samlingen skedde i stora läsesalen. Biblioteksstyreisens ordförande, professor Vising, inledde den högtidliga akten med följande tal: Då stadsbibliotekets styrelse i dag har […]

Från Polisdomstolen

”Dyrt fyrverkeri. Kolhandl. Johan August, Dahlén, boende i nr 72 vid Stampgatan, hade tre särskilda gånger roat sig med au af bränna raketer dels i en trädgård, dels å öppen plats, trots tillsägelse han polis. Nöjet uppskattades af polisen till 15 kr. Vettvillingar. Trädgårdsarbetaren Gustaf Rundqvist, boende Olskroksgatan […]

Häktad posttjuv

”Postvaktbetjenten Johannes Andersson Dahl blef i dag på e. m. införpassad till cellfängelset. Dahl erkände att han sedan sistl. augusti tillgripit dels sjutton bref i sorteringsrummet å postlokalen och dels sex bref i en postlåda som hitkom 2 dennes från Alingsås. Samtliga dessa 23 bref hafva påträffats i […]

Explosionen å ”Rollo”

”Tredje maskinisten å ångaren, hvilkens rätta namn var Harry Wouldy och som af den utströmmande ångan svårt brändes i synnerhet på framsidan af kroppen, har i natt efter svåra plågor aflidit å Sahlgrenska sjukhuset å Änggården. Donkeymanuen, som heter A. M. Packlewald och äfven erhöll betydliga brännskador, är […]

Dyr fisk och smygförsäljning av hummer

”Å Fisktorget voro i dag priserna å fisk ovanligt högt uppdrifna, eaktadt rätt mycket sill inkommit. Af större rödspotta fanns ytterst litet och fick man härför betala 5 à 6 kr. pr tjog. Mindre torsk måste betalas med 50 öre pr styck. Rätt länge ha en del fiskare […]

Centralbadanstalten vid Drottninggatan

”Ett nytt, tidsenligt bad öppnas i dag i huset n:r 37 Drottninggatan. I de centrala delarna af vår stad hade man länge saknat en badanstalt, tills en så­dan inrättades i Arkaderna. Freqvensen här har emellertid visat att ännu en sådan vore af behofvet påkallad. Då beslöt grossh. Ernst […]

Mycket folk på Trädgårdsföreningen

”Trädgårdsföreningens konsertsalong var redan vid 7-tiden i går afton till trängsel fyld af en lifligt intresserad publik, som infunnit sig för att åhöra säsongens sista konsert därstädes, hvarvid Vulkans-fabrikens vid Tidaholm arbetare musikkår under anförande af hr I. Wedelin utförde programmets första afdelning. Direktör Fernando Sevesos kapell, hvars […]

Nya Barnbördshuset

”Nya Barnbördshuset öfverlemnades i går eftermiddag åt staden. Till högtidligheten hade inbjudits stadsfullmäktiges medlemmar, drätselkammaren och magistraten. Efter det byggnadskomiténs ordförande d:r Westman lemnat en historisk öfversikt öfver Göteborgs barnbördshus tillkomst, utveckling och verksamhet samt uttalat några tacksamhetens ord till dem som bidragit till förverkligandet af den storartade […]

Wijkander motionerar om ryttarestatyn

Under gårdagens Stadsfullmäktigesammanträde presenterades en motion: ”Hr Wijkander framlade som egen motion en anhållan af komiterade för Carl IX:de-statyn att stadsfullmäktige mot öfverlemnandet af en i brons utförd ryttarestaty af Carl IX.de till Göteborgs stad såsom dess fulla egendom mätte: l:o) upplåta plats för denna staty å Kungsportsplatsen […]

Högt uppdrifven hortikultur i Örgryte

”Hösten, fruktens gyllene tid, är inne, vårt Grönsakstorg är öfverfullt af frukter af allehanda slag, fruktutställningar i vårt lands olika delar hållas. Det är måhända icke allom bekant att det ställe i Sverige, ja i norden, där fruktodling bedrifves i den vidsträcktaste skala, ligger i vår omedelbara närhet, […]

Sjelfmord

”I går på e. m. anträffades i ett träd uppe bland bergen vid Hjortparken i Slottsskogen en gubbe hängande död med en snara om halsen. I dag har det konstaterats, att den döde var arbetskarlen förre åkardrängen Johannes Andersson, boende nr 55 i Majornas andra rote och 82 […]