Kategori: Göteborg för 120 år sedan

Folkteatern gav “Trollkarlen vid Nilen“

”Folkteatern såg i går på sina tiljor celebra gäster. Det var ingen mer och ingen mindre än Stockholms Olympiateaters sedan någon månad beryktade “Trollkarlen vid Nilen“, som gjorde den äran. Som en exotisk potentat egnar och anstår gjorde han sin visit med all önsklig pomp. Folkteaterns lilla scen […]

Is stoppar trafiken på Göta kanal

”Trafiken på Göta kanal har från och med i går på grund af ishinder upphört. Angarne ”Sätra” och “Diana” gingo natten till i går genom kanalen till Venern. I förgår och i går hade ångarne “Diana“, “John Ericsson” och ”Bylgia“ efter ett ansträngande arbete forcerat isen i kanalen […]

Fler interurbana trådar önskas

Handelsföreningens fullmäktige har haft årsmöte och där presenterades en motion av hr Boman angående den interurbana telefontrafiken, beslutet blev att ingå till telegrafstyrelsen med följande framställning: ”att det närmast till hands liggande och mest genomgripande mediet för att bereda lättare tillgång till interurbana samtal vore att öka möjligheterna […]

Isen brast

”Isen å en af Slottsskogsdammarna brast i förgår under gossen Oskar Olausson, boende nr 11 vid Änggatan, hvarvid pojken fick sig ett försvarligt kallbad en ganska lång stund, innan hjelp på hans nödrop hann anlända. Då han var mycket medtagen, fördes han genast till Sahlgrenska sjukhuset, där han […]

Häktad knifskärare

”Vid 9-tiden .i måndags qväll blef a Härlandavägen arbetskarlen August Jonsson, boende å Munkebacken n:r 12 i stadens 12:te rote, öfverfallen och tilldelad två knifstyng i bröstet och ett mindre skärsår å ena handens lillfinger. Såren voro af så farlig beskaffenhet, att tillstädeskommande läkare, doktor Rydelius, måste remittera […]

Olyckshändelse

”Stationskarlen vid Statens järnvägar Adolf Fredrik Lagerström råkade i natt under tågvexling vid Nya Skeppsbrokajen att få ett 10-tal från en järnvägsvagn nedfallande plankor öfver sitt högra ben, som därvid afbröts strax ofanför fotleden. Genom polisens försorg blef han i sjuktransportvagnen afförd till Sahlgrenska sjukhuset, där han fortfarande […]

Nu stundar det till jul!

”Det stundar till jul, det såg man i går, den första decembersöndagen, äfven på de folkskaror som på aftonen vimlade på gatorna för att åskåda butikernas fönsterutställningar, hvilka vid de större affärsgatorna redan börjat antaga julexpositionsprägel. Måtte julaffärsmarknaden nu också blifva god ocb liflig!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 […]

Bazar till förmån för barnhemmet

”Till förmån för barnhemmet vid Östra Hamngatan n:r 9 öppnas på måndag en bazar, hvilken denna och följande dag hålles öppen från kl. 10 f. m. till kl. 8 e. m. Vid jultiden tages allmänhetens hjelp i anspråk för många olika slag af välgörenhet, men en af de […]

Nya Varfvets återlemnande till sjöförsvaret

”Komitén för fasta sjöförsvaret hemställde som bekant på sin tid att Nya Varfvet, som 1869 upplåts till fångvården under vilkor om återlemnande till flottan efter ett års uppsägning, om det kräfdes för sjöförsvarets eget behof, nu måtte återlemnas till flottan. Nya Varfvet skulle nemligen genom sitt gynnsamma läge […]

Hästspårvägar i Lundby?

”Som förut meddelats äro planer å bane att anlägga spårvägar i Lundby. Det preliminära förslag, som är utarbetadt för utförandet häraf, upptager utläggandet af en ringlinie, sträckande sig från Hisingsbron till Hamngatan samt utefter denna till Lindholmen, vidare norr och vester om denna plats till kyrkan och därpå […]

En långväga främling

”En långväga främling. Mr A. Fischer, direktör för den i Port au Prince, Haiti, utkommande franska tidning “Le Soir”, vistas för närvarande i Göteborg. Herr Fischer, som sjelf är bosatt i Paris, är redaktör för tidningen i Europa Han ämnar studera en mängd olika förhållanden här i Skandinavien, […]

Påtänkt elektrisk kraftöfverföring till Göteborg

”På den energiske ingeniören och fabriksegaren C. E. Hægers initiativ förberedas anordningar för att från Lilla Edet leverera elektrisk kraft till Göteborg, ett företag som skulle lända oss här till stort gagn och som icke nog kraftigt kan understödjas. Emellertid har ingeniör Hæger, för att kunna bedöma anläggningens […]

Stort ras å Nya kajen

”I går middag inträffade å den vestligaste delen af Nya kajen härstädes — den del af densamma som är belägen midt för Stigbergsliden och som helt nyligen belagts med järnvägsspår samt nu öppnats för trafiken — en förbluffande til dragelse: ett jordras af ganska omfattande dimensioner. Som bekant […]

Cirkus Madigans ”great attraction”

”Cirkus Madigan har nu i de sista dagarna för dess sejour härstädes fått sin ”great attraction” i sensationsnumret: en stor vattenpantomim, som i går för första gången gick öfver arenan och mottogs med ändlöst jubel af den talrika publiken. Pantommien, som erbjuder en mängd äfventyr af delvis rätt […]

Gadus fabriker bjöd på torsk och sill

”Gadus’ fabriker hade i går afton inbjudit ett antal af stadens specerihandlande samt representanter för pressen till sexa å Lorensberg för att afxmaka fabrikernas tillverkningar: sillsardiner och torskkonserver. Dessa väckte ock allmän och välförtjent tillfredsställelse. Sillsardinerna ha många förutsättningar för att kunna blifva en världsartikel. De kunna hålla […]

Hjelp åt de nödstälde!

”Tisdagen den 13 i denna månad inträffade såsom allmänt bekant en svårare olyckshändelse i vår skärgård, då sex å fiskläget Knippla hemmahörande fiskare omkommo. Den sorg, som drabbade det fattiga fiskläget, är så mycket kännbarare, som därigenom fyra änkor med sexton (snart sjutton) oförsörjda barn blefvo försänkta i […]