Kategori: Göteborg för 120 år sedan

Brandkårens verksamhet under år 1900

”Brandkåren har under det förflutna året varit alarmerad 128 gånger, däraf 22 gånger för soteld och 4 gånger till följd af falsk larmsignal. Af eldsvådorna hafva 13 varit af den beskaffenhet, att 2 eller flera slangledningar från brandpost, större handkraftsspruta eller ångspruta behöft användas; vid en af dessa […]

Stora mängder nyårshälsningar

”Nyårshelsningarna genom såväl post- som telegrafverket hafva i år visat en ej obetydlig ökning mot sistlidna år. Å hufvudpostkontorets brefbärarexpedition voro i går närmare ett halft hundratal postmän sysselsatta med sorteringen från klockan fyra på morgonen ända till midnatt med endast ett par mycket korta raster. Personalen å […]

Våld mot 6 månaders flicka

”Ingående det upprörande nesliga våldet mot det sex månader gamla flickebarnet, som 22 dennes föröfvades i bokbinderiarbetare 58-årige Olof Pettersons bostad n:r 7 Vasaplatsen, hölls i dag på e. m. slutförhör inför poliskammaren med häktade Petterson samt med dennes arbetskamrat bokbinderiarbetaren ynglingen Viktor Hansson. Petterson förklarade gråtande att […]

Julgranars konservering

”Ett af julens förnämsta glädjeämnen är julgranen, men juldagarne äro knappast förbi, förrän julgranen börjar att barra af sig. En tysk tidning meddelar ott sätt, hvarpå afbarrandet kan ganska länge uppskjutas. Sättet att hålla granen frisk skulle vara detsamma, som användes med afskurna blommor, i det att de […]

Så var julhelgen i Göteborg år 1900

”Julhelgen har i år måst firas i det snart sagdt traditionella Göteborgs- vintervädret — ett ideligt regn och rusk. Det började att dugga på julaftonens förmiddag, det fortsatte så godt som under hela juldagen och annandagen ända tills i går eftermiddag. Och en mulen himmel i dag lofvar […]

Julafton år 1900

”Julen har inträdt med bättre väder än man for endast några dagar sedan vågade hoppas. Den storm som rasade i fredags dref bort de regntunga molnen och gaf oss åtminstone under gårdagen ett det herrligaste väder. Också vim­lade det då litet hvarstädes af promenerande — till och med […]

Orkanlik vinterstorm

”En orkanlik vinterstorm hemsökte i går och i natt vår kust. Det var en af samma slag, som för några år sedan med fruktansvärd styrka rasade på vestkusten. På e. m. i går drefs vattnet in i hamnen och gjorde våldsamma attacker mot bryggorna utefter elfven. På aftonen […]

Ärade trafikanter

”För de ärade trafikanter, som önska uppmuntra spårvägspersonalen å linien Brunnsparken-Getebergsängen med en jul- eller nyårsgåfva, finnas listor utlagda hos herrar Barth:d Dahlgren & C:o, Södra Hamngatan 47, samt hos herrar J.F. Nordström & C:o, Getebergsängen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 december 1900) Bilden i sidhuvudet är hämtad från […]

Automatiska eldsläckningsapparater

”Ett par automatiska eldsläckningsapparater. “Protektor“ och “Ideal”, hvilka i Amerika vunnit stor utbredning, kommer i morgon middag att afprofvas å Brandstationen härstädes. Apparaterna i fråga äro afsedda att anbringas i teatrar, fabriker, upplag, ombord å fartyg o. s. v. Apparaterna kunna med lätthet regleras utifrån och utkasta vattenstrålar […]

I julklappsfrågan

”Dagens brännande fråga, skrifver en välvillig rådgifvare i St. Tidn.: Det vore meningen att nu yttra några ord om sättet att ge familjemedlemmarne emellan. Liksom allting annat, ha äfven julklapparnas värdebegrepp minskats, och den. som möjligen kan, använder hela summor till stora presenter i form af lyxartiklar, dyrbara […]

Camilla Collet i den nordiska qvinnofrigörelsens tjenst

”Camilla Collet  och hennes verksamhet i den nordiska qvinnofrigörelsens tjenst utgjorde ämnet för ett föredrag, som i går afton hölls å Högskolan af fröken Gina Krogt utgifvannna af den norska tidskriften ”Nylæde”. Född år 1813 sammanföll Camilla Colletts ungdom med det återuppståndna Norges egen första ungdomstid, då en […]

En julbild af mycken effekt

”En julbild af mycken effekt har anordnats i Velocipedbolaget Rustan Lindman och Gösta Nordgrens stora expositionsfönster i Arkaden. Större delen af butiken bar förändrats till ett särskildt lapplandskap, i hvars fond synes en kåta, på hvars härd eld brinner. En lapp i sin akja med förspänd ren bar […]

Nytt glasbruk

”Ett nytt glasbruk har anlagts i närheten af Nols station vid Göta elf af Aktebolaget Göteborgs glasbruk. Bruket, som fabricerar fönsterglas, står under ledning af bolagets verkställande direktör, hr Sten J:eon Mark, under det att arbetschefen är en belgisk fackman, ingeniör Clements Jungers. Fabrikationen, som pågått ett par […]

Öltjufvar

”Förre tvångsarbetsfågnarna Johan Alfred Bengtson, boende nr 35 Majornas första rote, och Hugo Fritiof Valdemar Olsson, utan fast bostad, stodo i dag på e.m. inför poliskammaren för det de i går afton å Magasinsgatan ur en bryggerivagn tillgripit en korg med ett dussin ölbuteljer. Med sitt byte smögo […]

Teater

”Stora teatern. I dag gifves ”Läderlappen” och i morgon för näst sista gången samma operett. Om lördag gifves efter en från flera håll uttalad önskan ”Lilla helgonet”, då fröken Sigrid Eklöf utför Denise’s role. På söndag gifves som billighetsmatiné ”Värmländningarne” och på qvällen ”Läderlappen” för sista gången. Folkteatern […]

Sylvan på fri fot

Förhören i fallet med knivskärningen vid Härlanda fortsatte idag: ”Målet mot Gunnar Viktor Esaias Sylvan från Stora Härlanda, häktad för knifskärning å arbetskarlen Aug. Jonsson, förekom i dag inför rådhusrättens tredje afdelning å cellfängelset.   Sylvan vidhöll sin inför poliskammaren afgifna berättelse, enligt hvilken bröderna S. blifvit antastade […]