Vyer från Göteborg och Trollhättan

”Göteborgs litografiska aktiebolag utsänder i dag i mark­naden en serie synnerligen väl utförda fotografier från Göteborg och Trollhättan. Fotografierna, tio till antalet, äro inneslutna i en smakfullt utstyrd kartong och betinga ett pris af 25 öre pr styck, således för hela serien 2: 50. Från Göteborg förekomma vyer […]

Ett besök ombord å en skeppsgossebrigg

”Det var i går e. m. vid 5-tiden vi stötte ut från Bläsan för att beskåda den lilla eska­der, som nu ligger förankrad strax utanför Sänkverket. Den bestod af trenne mindre fartyg, som lågo där så nätta och finputsade på den blå vattenytan och erbjödo en ytterst tilltalande […]

Skottpenningar

”Göteborgs Jaktsällskap utbetalar i skottpenningar 2 kronor for hvarje dödad Kungsörn, Hafsörn, Jaktfalk, Pilgrimsfalk, Dufhök, Berguf och Fjelluggla, 50 öre för hvarje dödad Lärkfalk, Stenfalk, Sparfhök och Wråk som inlemnas till sällskapets kassör. Adress 3:dje Långgatan n:o 9. För dunungar af ofvanaämnda arter betalas hälften sa mycket som […]

Ångbåts-kommunikation emellan England och Götheborg

Wilsons fartyg kom att under 1800-talet frakta mycket gods och inte minst människor över till England, där många reste vidare till USA. Men dagens annons är hämtad 1855, innan den stora emigrationen startat och då var det ”The North of Europe Steam Navigation Comp” som skötte trafiken, Wilson […]

Skärgården i uppror

”Hela skärgården både den norra och den södra befinner sig för ögonblicket i fullkomligt upprorstillstånd. Alla äro så uppretade och nervösa, att blir ej orsaken till miss­nöjet med snaraste undanröjd, kommer sä­kerligen någonting fasaväckande att inträffa. Ja, jag är sannerligen rädd för att tystnar inte mistluren på Vinga […]

Åter till Sverige efter 45 år

”För 45 år nedan reste 18-årige göteborgaren Edvard Rittenberg till sjös, och sedan dess har han ej besökt Sve­rige förrän nu i dessa dagar. I många år for han vida omkring som sjöman och befälhafvare på egen skuta. För omkring 25 år sedan slog han sig ned såsom […]

Svensk-amerikanerna och kriget

Idag skall vi blicka ut i världen och läsa om Svenska insatser i kriget mellan USA och Spanien. ”Från Marinette, Wisconsin, skrifver en tillfällig korrespondent till A, B.: Af de få som till denna dag, 26 maj, dö­dats å amerikansk sida finnes ej någon svensk, men väl ett […]

Skall färjan till Fredrikshamn läggas ned?

”Om Göteborgs handel och sjöfart har danske generalkonsuln d:r Heckscher härstädes ånyo i sin sedvan­liga årsberättelse gjort några uttalanden, ur hvilka vi återgifva följande: Om Göteborg som in- och utförselplats an­föras den officiella statistikens värdeberäkningar för förra året, som visa att ¼ af landets samlade in- och utförsel […]

Utbyggnad av Lindholmens docka

”Lindholmens docka. Kontrakt har i dagarne afslutits mellan Lindholmens verkstad och byggmästare Sven Jehander från Stockholm om utvidgning af verkstadens docka i såväl längd som bredd. Efter dessa förändringar kommer dockan att få en bredd i portöppningen af 60 fot och en längd af 400 fot. Arbetet är […]

Svensk-Australier på besök i hemlandet

”På besök i hemlandet efter en längre tids vistelse i främmande lans befinner sig för närvarande en bygdens son, köpmannen Frithiof Ahlén. För omkring 18 är sedan begaf sig den nu 35-årige mannen till Australien för att där söka sin utkomst, erhöll an­ställning hos en af Sydneys största […]

Striden vid Gullberg 1612

Mitt under Kalmarkriget utspelade sig dramatiska händelser kring Gullbergs fäste (idag Skansens Lejonet). Skildringen är hämtad ur Ekroths häfte som beskriver Skansen Westgötha Leijon. ”Det var nådens år 1612. Svenska armén och flottan var upptagna på andra sidan Östersjön i kriget mot Polen. Även mot Danmark rådde det […]

Examina vid Göteborgs högskola

”Vid senaste i går afslutade examensperiod vid Högskolan ha in­för dess examenskommission, under ord­förandeskap af en af de aderton i Sven­ska akademien professorn m. m. d:r G. Ljunggren, följande examina aflagts: Senare afdelningen af filosofie kandidatexamen med pröfning i ämnena latin samt teoretisk och praktisk filosofi af fil. […]

Lindholmens mekaniska verkstads aktiebolag och staten

”Sedan innevarande års riksdag beviljat 137,000 kr. för utvidgning af nämnda bolags skeppsdocka, mot vissa förpliktelser af bolaget gent emot staten, har k. m:t godkänt den af bolaget er­bjudna säkerheten för att förmonsrätt för flottans fartyg till dockans begag­nande blefve gällande afven för framtiden, hvarjemte k. m:t befallt […]

Skenande häst på Gustav Adolfs torg

”I vildt sken kom i går e. m. en häst förspänd ett åkdon, hvari hemmansegaren Axel Andersson, Bärby Säfve, och hans hustru åkte, inrusande å Gustaf Adolfs torg från Fontänbron där djuret blifvit skrämdt. Sedan den svindlande färden gått öfver torget, störtade hästen till marken å Norra Hamngatan, […]

Göta Källare och Lorensberg förlorar utskänkningsrättigheterna

”Ingen utskänkningsrättighet å Göta Källare och Lorensberg. Magistraten i Göteborg har som bekant hos länsstyrelsen föreslagit att Göteborgs utskänkningsaktiebolags anbud att för nästa tre år öfvertaga de brännvinsutskänknings- och minuthandelsrättigheter i Göteborg, hvilka eljes skulle å auktion utbjudas, måtte antagas samt att utskänkningsrättigheterna för fru Amalia Simen och […]

Sjöförklaring

”Sjöförklaring har i dag på eftermiddagen afgifvits å rådhusrättens andra afdelning af kapten Emil Bruhn, befälhafvare å göteborgsångaren ”Hermod”. På resa från Göteborg till Newcastle kolliderade ”Hermod” söndagen den 22 maj kl. 9,50 e. m. under rådande stark tjocka med skonerten ”Niord”, hvilken genast sjönk, sedan dess besätt­ning […]