På Valand

”Å Valands restaurant bjudee nu 4 aftnar i veckan på instrumentalmusik under anförande af kapellmästaren 0. Damme. Vi ha särskildt ombedts påpeka att konserterna hädanefter ega rum på tisdagar, onsdagar och torsdagar 8—half 12 på qvällen samt söndagar 7—half 12 i den trefliga festivitetsvåningen. Den ge­digna repertoiren samt […]

Eld-menniskor

”Sista veckan förevisas de afrikan­ska eld-menniskorna i huset n:r 25 Kyrko­gatan, d. v. s. till och med om söndag, då de afresa från staden. Allmänheten torde alltså ej försumma att få se deras prof på eldslukning, dans på glödande järn, nedsväljning af smält bly, allra helst som entréen […]

Billigare nota för Göteborgs andra isbrytare

”Göteborgs andra isbrytarefartyg. Den komité, som af Stads­fullmäktige tillsatts för att granska byggnadskomiténs räkenskaper, har i afgifvet yttrande visat, att ångaren har kostat till­sammans kr. 326,638: 12. Ä det af Stadsfullmäktige beslutade anslaget 327,500 kr. har sålunda inbespa­rats kr. 861: 88. Under erkännande af den omtanke, hvarmed bvggnadskomitén […]

Fabriken Papyrus

”Vid fabriken “Papyrus” i Mölndal torde minst ett par hundratal personer komma att få arbete. Med fabri­kens uppbyggande arbetas nu både dag och natt med en arbetsstyrka af 300 man. Bl. a. uppföres en 50 meters skorsten, en bland de högsta i hela vestra Sverige, skrifves till H.-T. […]

Farlig vårdslöshet med skjut vapen

”I söndags e. m. kom skolgos­sen Erler Isaksson, son till boktryckare Job. Isaksson, upp till sin f. d. skolkamrat Emil Beckaman, son at sjökanten Emil Beckman. Han ringde på och frågade efter kamraten. Denne kom ut och bad Isacsson stiga in. Detta ville dock icke denne; han skulle […]

Mjölmarknaden

”Mjölmarknaden har under veckan stigit betydligt. Det har ytterligare bekräftat sig, att hungersnöd råder i Indien och att stora qvantiteter spannmål måste dit im­porteras. Australiens skörd är ganska li­ten. Förråderna af spannmål äro öfverallt knappa t. o. m. hos qvarnegare i Ame­rika, hvadan efterfrågan å hvete och råg […]

Raset vid Säveån

”Raset vid Säfveån 16 sistl. okt. hade enligt den i gårdagens nummer om­nämnda rapporten en längd af tjugu me­ter samt sträckte sig från ångslupsbryggan vid Qviberg uppåt ån. En del af vägen, som ledde till bryggan följde med i raset. Orsaken kan, enligt ingeniör Blidbergs åsikt, härledas dels […]

Wettergren bygger vid Stigbergsliden

”Firman J.A. Wettergren & Co. (hr Fredrik Holm) härstädes, en bland de största i sitt slag i norden, lägger f. n. vid Stigbergtliden grund till en större affärsbyggnad, som uteslutande kommer att användas för firmans kappaffär. Byggna­den uppföres i 6 våningar mot Stigbergsliden och 5 mot Nya Skeppsbrokajen. […]

Eldsvådetillbud

”Att eld brutit ut i huset n:r 2 vid Postgatan befarades i går afton af där boende personer på den grund att rök trängde upp i tredje våningen från i vå­ningen under. Efter mycket sökande efter rökens ursprung märkte man, att den härledde sig frän en kakelugn i […]

Axel Krooks minne

”Den gamle publicisten, som tecknat så många sven­ska mäns minnesrunor, har nu fått sin egen minnesvård i varaktig svensk granit rest å sin graf å stadens östra begrafningsplats. Monumentet är 3 meter högt och krönes af en marmorurna. Det har rests af Göteborgs Arbetareförening, som för ungefär ett […]

Polisgodtycke

”Herr Redaktör! I edert senaste torsdagsnummer förekommer en notis under rubriken: ”Straff finnes äfven för polisen“, hvari med exempel gendrifves den bland allmänheten ganska vanliga upp­fattningen att det ej tjenar till något att söka beifra polisöfvergrepp. Insändaren jemte flera andra vill härmed särskildt tacka redaktionen för att ni […]

Den 6 november

”I firandet af det höga fosterländska minne, hvarom rubriken här ofvan erinrar, har Göteborg under de senaste åren ställt sig i främsta rummet bland landets städer. Detta har nog delvis sin grund i att vi här äfven fira det mera lokalpatriotiska minnet af stadens grundläggare, hvilkens staty pryder […]

”Rävjakt” vid Skår och Lagklarebäck

”Jaktridt företogs i går af ett tjugu­tal ryttare öfver Skårs och Lagklarebäcks egor. Jakten leddes af löjtnant Croneborg och var mycket lyckad och intres­sant. Terrängen var utmärkt och hindren många och omväxlande. Efter en galopp af omkring 8,000 meter eröfrades segertecknet af hr Carl O. Wijk, ridande halfblodsstoet […]

På teatern

”Å Stora teatern gifves fredagen den,6 november kl. ½ 8—1/211 e. m. festföreställningen till firande af Gustaf Adolfs dagen. Därvid komma att gifvas: Fe touverturs skådespelet “Siri Brahe och Johan Gyllenstjerna“ samt en scenisk epilog “Mor­gonen vid Lützen“.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 november 1896) Bilden i sidhuvudet är […]

Ett lik påträffades

”Ett lik af en okänd arbetsklädd per­son anträffades igår vid 1/2 5-tiden på e. m. af tre stufveriarbetare, då de voro sysselsatta med draggning efter trävirke i el fv en midt for Gam­la Järnvägskajen. Torparen Johannes Thorsson från Stödalen i Frölunda har i liket igenkänt 8in sedan 17 […]

Brefbäringen inom Majornas första rote

”Vårt kinesiska postväsen belyses på ett lämpligt sätt af följande i dagarne ut­sända P.M Enligt Kongl. Generalpoststyrelsens beslut skall brefbäringen inom Majomas förste rota inskränkas till den del däraf, som är belägen inom staden Göteborgs planlagda område. Detta beslut kommuner att tillämpas från och med den 1 nästkommande […]