Wettergren bygger vid Stigbergsliden

”Firman J.A. Wettergren & Co. (hr Fredrik Holm) härstädes, en bland de största i sitt slag i norden, lägger f. n. vid Stigbergtliden grund till en större affärsbyggnad, som uteslutande kommer att användas för firmans kappaffär. Byggna­den uppföres i 6 våningar mot Stigbergsliden och 5 mot Nya Skeppsbrokajen. […]

Eldsvådetillbud

”Att eld brutit ut i huset n:r 2 vid Postgatan befarades i går afton af där boende personer på den grund att rök trängde upp i tredje våningen från i vå­ningen under. Efter mycket sökande efter rökens ursprung märkte man, att den härledde sig frän en kakelugn i […]

Axel Krooks minne

”Den gamle publicisten, som tecknat så många sven­ska mäns minnesrunor, har nu fått sin egen minnesvård i varaktig svensk granit rest å sin graf å stadens östra begrafningsplats. Monumentet är 3 meter högt och krönes af en marmorurna. Det har rests af Göteborgs Arbetareförening, som för ungefär ett […]

Polisgodtycke

”Herr Redaktör! I edert senaste torsdagsnummer förekommer en notis under rubriken: ”Straff finnes äfven för polisen“, hvari med exempel gendrifves den bland allmänheten ganska vanliga upp­fattningen att det ej tjenar till något att söka beifra polisöfvergrepp. Insändaren jemte flera andra vill härmed särskildt tacka redaktionen för att ni […]

Den 6 november

”I firandet af det höga fosterländska minne, hvarom rubriken här ofvan erinrar, har Göteborg under de senaste åren ställt sig i främsta rummet bland landets städer. Detta har nog delvis sin grund i att vi här äfven fira det mera lokalpatriotiska minnet af stadens grundläggare, hvilkens staty pryder […]

”Rävjakt” vid Skår och Lagklarebäck

”Jaktridt företogs i går af ett tjugu­tal ryttare öfver Skårs och Lagklarebäcks egor. Jakten leddes af löjtnant Croneborg och var mycket lyckad och intres­sant. Terrängen var utmärkt och hindren många och omväxlande. Efter en galopp af omkring 8,000 meter eröfrades segertecknet af hr Carl O. Wijk, ridande halfblodsstoet […]

På teatern

”Å Stora teatern gifves fredagen den,6 november kl. ½ 8—1/211 e. m. festföreställningen till firande af Gustaf Adolfs dagen. Därvid komma att gifvas: Fe touverturs skådespelet “Siri Brahe och Johan Gyllenstjerna“ samt en scenisk epilog “Mor­gonen vid Lützen“.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 november 1896) Bilden i sidhuvudet är […]

Ett lik påträffades

”Ett lik af en okänd arbetsklädd per­son anträffades igår vid 1/2 5-tiden på e. m. af tre stufveriarbetare, då de voro sysselsatta med draggning efter trävirke i el fv en midt for Gam­la Järnvägskajen. Torparen Johannes Thorsson från Stödalen i Frölunda har i liket igenkänt 8in sedan 17 […]

Brefbäringen inom Majornas första rote

”Vårt kinesiska postväsen belyses på ett lämpligt sätt af följande i dagarne ut­sända P.M Enligt Kongl. Generalpoststyrelsens beslut skall brefbäringen inom Majomas förste rota inskränkas till den del däraf, som är belägen inom staden Göteborgs planlagda område. Detta beslut kommuner att tillämpas från och med den 1 nästkommande […]

Redlöst berusad qvinna

”En redlös berusad ung qvinna anhölls i går afton vid 10-tiden i Nya Allén i närheten af Rosenlundsbron. Un­der det hon uppgaf de ohyggligaste skrik och rop, blef hon at två konstaplar och två civila personer inburen å Haga vaktkontor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 oktober 1896) Bilden i […]

Cirkus

”Cirkus Madigan ger i morgon e.m. kl. 5 en barn- och familjeföreställning efter ett för småttingar särskildt lämpadt och utvaldt program. Vid denna föreställning till hvilken betydligt nedsatta biljettpriser gälla, utföres också den vackra nordpolsbaletten, hvilkens omvexlande och ögonsmekande bil­der säkert skola lifligt tilltala de små. Detta blir […]

Hr Richert experimenterar

”Fortfarande med sin och allas vår gemen­samma vattenledning. Sedan staden till experimental fält inköpt Lerjeholm, gå ex­perimenten undan värre. Nu bar herr Richert “upptäckt“, att i ett gruslager därute finnes en alldeles utomordentligt präktig filtre, så att nu är det bara att pumpa upp Skräppekärrsvattnet till en sandhåla. […]

Stenkastning på Carl Gustafsgatan

”Ånyo stenkastning. Vid 6-tiden i går eftermiddag inkom i porten af huset n:o 67 vid Carl Gustafsgatan en som det kunde tyckas mörkklädd, skägglös karl och inkasta­de en sten genom ena rutan öfver dörren till Augusta Jonssons handelslägenhet. Stenen gjorde dock ej stor skada. Flera personer voro vid […]

Musik, Gellrichska kapellet

”Gellrichska kapellet, som på genomresa några qvällar konserterat å Lorensbergs konsertsalong, gifver i morgon sin sita konsert härstädes. Då kapellet uteslutande består af framstående förmågor samt direktör Gellrich från föregående konserter gjort sig väl känd och omtyckt af publiken härstädes, så lära nog hans många vänner icke för­summa […]

Stadsplaneändring

”Man får ’jemka’ på stadsplanen för att få plats för den nya biblioteksbyggnaden på Hagatorget. Denna öppna plats är nemligen afsedd för torg och får således ej bebyggas. Man har därför att ingå till k. m:t med begäran om ändring i stadsplanen härutinnan. Denna sida af saken har […]

Jungfrur byter fruar

”I dag flytta våra jungfrur, det är glaskrosserskornas stora dag, då de göra ombyte af fruar och fruarne byta om flickor, kanske inte alltid till ömsesi­dig belåtenhet, ty man vet ju hvad man har, säger ordspråket, men inte hvad man får. I många hem är det nog med […]