Kategori: 1800-talets Göteborg

Nyheter från Cirque du Nord

”Cirque du Nord har i afton flera framstående nyheter att bjuda på. Sålunda visar hr Carré en dresserad hund till häst. Hunden springer bl. a. direkt från marken upp på hästryggen. Vidare uppföres för första gången den af den danske författaren Gustaf Esmann och direktör Caspar arrangerade utstyrsel […]

Ny ångare i stadens handelsflotta

”Göteborgs ångbåtsflotta har nu åter ökats med en 2,000-tons ångare, i det att firman Andersson & Lindberg från England inköpt ångaren ”Lydie”. Denna ångare, som under svensk flagg skall bära namnet ”Meta” och som vän­tas till Göteborg om söndag, är bygd 1887 i Flensburg. Den mäter 2,141 reg.- […]

Frågan om inlösen af Stora Härlanda

”Kaptenen T. Sylvan hade som be­kant hembjudit landeriet St. Härlanda staden till inlösen för ett pris af 291,000 kr. eller, i händelse staden icke ville be­gagna sig arf sin lösningsrätt, anhållit att upplåtelse å egendomen måtte med­delas grossh. A. G. Johnsson från Chi­cago, varande mellan honom och Sylvan […]

Polisdomstolen, den 5 och 6 December

”Han ångrade sig. Med sänkt hufvud och gråten i halsen stod muirerihandtlangaren David Laurentius Lundbäck inför domarebordet och betygade så trovärdigt att han hvarken varit full eller ställt till uppträde häromdagen på Masthuggstorget och Andra Långgatan. Efter en stund ångrade han sig dock och kom igen som den […]

Länsfängelset i Göteborg

”Vid november månads början qvarsutto i länsfängelset 63 män och 22 qvinnor. Under månaden hafva införpassats 307 män och I5 qvinnor och afgått 277 män och 11 qvinnor. Vid månadens slut qvarsutto 93 män och 26 qvinnor. Så­ledes en omsättning under månaden af 610 fångar. Under månaden hafva […]

Olyckshändelse

”Spårvagnskusken n:r 34 Karl Adolf Karlson råkade i går morse ut för en svår olyckshändelse, under det han var stadd i tjänst­göring. Spårvagnen hade nemligen stan­nat å Andra Långgatan mellan Masthuggstorget och Johannesgatan och då den åter skulle sättas i gång gjorde hästen ett ryck, så att en […]

Lefve konkurrensen!

”Lefve konkurrensen! är dagens lösen på alla områden, ej minst bland de handlande och handlande medborgarena. Fiskaren Johan Kristensson tyckte i onsdags förmiddag att han . fått sig dålig plats anvisad med sina fiskebackar på Fisktorget, hvarför han tog sig för att korrigera denna olägenhet genom att flytta […]

En 500-lamps-ångmaskindynamo

”En 500-lamps-ångmaskindynamo af ovanlig konstruktion afprofvades i går å Göteborgs elektriska aktiebolags station vid Kyrkogatan. Maskinen, som jemte en annan dylik skall användas för elektrisk belysning å Falköping—Rantens järnvägstation, utgör en kombination af en Westinghouse auto­matisk ångmaskin och en dynamomaskin på en gemensam bottenplåt, med dynamons rörliga del, […]

Myteri å Göteborgsångare

”Från Köpenhamn skrifves till ”Sk. A”.: Ombord på Göteborgsångaren ”Tua” gick det i lördags hett till. Lossningen var slutad, och ett par af matroserna hade i anledning häraf fått landlof. Duktigt ”stagade” återkommo de på aftonen till fartyget, och då styrmannen förmanade dem att vara lugna, drogo de […]

Det kunde gått illa!

”Det kunde gått illa. Droskkusken Johan Viktor Andersson stod tilltalad för en oförsvar­lig vårdslöshet, som han härom dagen gjort sig skyldig till. Han hade fått i uppdrag att köra en familj bestående af man, hustru och barn till uppgifvet ställe. Han skulle härvid taga vägen öfver Rosenlundsbron, hvilken […]

Scholz djursamling vid För­sta Långgatan

Förra hösten berättades det här om Scholz menageri på Första Långgatan, även denna höst återkom djursamlingen till staden och lockade många besökare. ”Scholz djursamling vid För­sta Långgatan, “världens största menageri“, utöfvar alltjemt stor dragnings­kraft på göteborgspubliken. Och under­ligt vore det annars. Ty det är verkli­gen en stor och […]

En vädjan till helsovårdsnämnden

”På grund af det allmänt gängse talet att mjölk skulle orsakat den febersjukdom, som den senast förflutna tiden härjat här i Gö­teborg, vill insändaren vördsammast anhålla att herrarne i helsovårdsnämnden måtte noga taga i betraktande mjölkkärlen i försäljningsbutikerna. Man kan få se flaskor som äro snart sagdt öfvertäckta […]

Swalanders kaffehandel

”År 1897 grundade köpman John E. Swalander en specialaffär i rostat kaffe, vilken torde ha varit en av de första i Sverige. Affären förlades till lokaler belägna vid Kungsgatan 17, och i samma fastighet inrättades år 1902 även ett kafferosteri. Företaget tillvann sig snart allmänhetens förtroende och för […]

Gatuarbeten 1899

”Byggnads­chefen hemställer: att en del af Storgatan, som nu är makadamiserad, må beläggas med tuk­tad sten; att trakten rundt omkring den blifvande Vestgötabanans station vid Lilla Bommen må ordnas, och att gatorna kring godsstationen utläggas. Af den beräknade kostnaden härför, 18,000 kr., skall järnvägen betala 9,100 kr.; att […]

Änggårdens införlifning

Ett av besluten i Stadsfullmäktige under gårdagen: ”I enlighet med drätselkammarens framställning beslöts att hos k. m:t göra underdånig ansö­kan om afskiljande från Örgryte socken och införlifvande med Göteborgs stad och Haga församling i ecklesiastikt, judicielt och administrativt hänseende at dels den den del af egendomen Änggården, som […]