Kategori: 1800-talets Göteborg

Det blivande utsiktstornet

”Å det blifvande utsiktstor­net i Slottsskogen har arbetet nu fort­skridit så långt, att terrassen är i det närmaste uppmurad och postamentet till sjelfva tornet äfvenledes murad. De re­dan utförda byggnadsarbetena jemte den mängd huggen sten som omgifver byggnadsplatsen vittna om den soliditet som kommer att utmärka det hela.” […]

Yakarne på Lorensberg

”Till Lorensbergs djurgård lockas dagligen stora skaror för att taga i betraktande de båda yakarne, hvilka af hr Melcher Lyckholm inköpts för Skansens i Stockholm räkning. Yakens hemland är Tibet och andra delar af Hög-Asien. Man har där tämt jhonom till ett nyttigt och viktigt husdjur, hvilket användes […]

Våren är här!

”Våren är kommen, det är hvad man nu äntligen kan konstatera. Träden börja skifta i grönt, och göken, som i går lät höra sig i vår stads grannskap, behöfver således icke i år börja gala på alldeles ”bar qvist”. Med den nu rådande nä­stan sommarlika värmen bör det […]

Renovera dina gångkläder!

”Folks gångkläder förete gärna nu när de ljusa dagarne kommit åtskilliga brister, och mången kostym, öfverrock eller annat plagg slumpas då bort i stället for att sändas till renovering och färgning. Våra tyger, särskildt de sven­ska fabrikaten, äro dock vanligen så starka, att de efter ganska lång tids […]

Opåpassliga beväringar

”Omkring 400 beväringsmän afreste härifrån i morse med militärtåg till Axvall. Fjorton befäringar hade af en eller annan anledning fördröjt sig, så att tå­get vid deras ankomst till stationen re­dan var afblåst. De opåpasslige affördes till Axvall i dag under polisbevakning under befäl af centralöfverkonstapel Ringqvist.” (Ur: Göteborgs […]

För vattenverkets utvidgning och underhåll

”För vattenverkets utvidgning och underhåll under förra året lemnar löjtnant T. Glosomeijer redogörelse i helsovårdsnämndens i denna vecka utkomna årsberät­telse, hvarur vi meddela följande:  Förbrukningen af Delsjövatten har under året utgjort 4,u mill. m3, således i medeltal 11,342 m3 i dygnet eller 131 liter i sekun­den. Maximiförbrukningen inträflade […]

Illustreradt sportmagasin

”Illustreradt sportmagasin är en göteborgspublikation, som under redaktion af hrr Carl Sandberg och O. H. Backman i dagarna utsändt sitt första häfte. Innehållet i det rikt illustrerade och fint utstyrda numret är både rikhaltigt och omvexlande och torde intressera sportens vänner och utöfvare. Af tex­ten märkas uppsatser om […]

Första Maj-demonstrationen

”Den sedvanliga första maj-demonstrationen egde rum i går och gick af stapeln under öfliga former. Vid hail tre-tiden började folkmassorna samlas å Järntorget, där en utkommenderad, stark polisstyrka upprätthöll den bästa ordning. När klockan slog tre hade demonstranterna hunnit fylka sig under sina respektive fanor och standar och […]

Göteborgs Hästskötareskola

”Göteborgs Hästskötareskola hade i lördags e. m. å Exercisheden uppvisning i körning. Uppvisnin­gen, som omfattade körning af par, spann och tandem, visade mycket godt resultat af kursen. De utexaminerade elever voro föl­jande: E.G. Westlund, B. O. Hagberg, P. O. Engstedt, Ax. Tivén, R. Hedén, L. Anders­son, E. P. […]

När Trägårn hade bad – för fåglar

”Det har funnits ett bad i Trädgårdsföreningen förut en gång, nämligen för 60-70 år sedan, dock inte för människor utan för fåglar. Det var en riktigt fin konstgjord damm, och där kunde stora folkskaror stå i timtal och iaktta fågellivet precis som i Slottskogsdammarna nu för tiden. Så […]

Angående häststölden

”Angående häststölden i för­går från hr A. von Reís hölls i dag på e. m. förhör inför poliskammaren. Arbetaren Karl Aug. Johanson Lundén, boende nr 4 Kungs­höjd i Örgryte, erkände efter åtskilliga slingringar att han varit ”yr i hufvudet af fylla”, då han å torget satt sig upp […]

Häststöld

”Å härvarande Kungs­torg stals i går e. m. ett mörkbrunt, omkring 14 år gammalt stokreatur mod hvit stjärna, stor svart svans, tunn man hängande till venster, något hvit å venstra bakfoten samt en liten hvit prick å venstra framfoten invid hofven. Hästen var förspänd en till hästkärra apterad […]

Malm­sjöska pianofabriken

”Angående eldsvådan i Malm­sjöska pianofabriken föredrogs i dag på e. m. rapport inför poliskammaren. Elden, som utbrutit i sågspånsfyllningen i trossbotten å torkvinden där, ett stycke af golf vet var uppbrutet, hade antagligen upp­stått genom några från fabriksskorstenen kommande gnistor, som trängt ned genom öppningar mellan tegelpannorna å […]

Spårvagnsspåren flyttas på Östra Hamngatan

”Å Östra Hamngatan förflyttas nu spårvägsspåret midt å gatan öfver den igenfylda kanalen. Den utfyllda gatans stenläggande börjar nu också, och gatans vidare ordnande fortsättes så småningom under sommarens lopp. Åtgärderna för trädplantering etc. torde dock först nästa sommar komma att företagas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 april 1899) […]

Mattpiskningen i Göteborg.

”Till redaktionen af Göteborgs Aftonblad! Anhålles om plats för nedanstående i Eder ärade tidning. En osed här i staden hvilken allt för länge fått passera oanmärkt är, att åtskilliga familjer icke använda någon bestämd tid eller lokal för piskandet af mattor och möbler. I de stora sammanbygda qvarteren, […]

Djurlivet i Göteborgsområdet

”Göteborgs Jaktsällskaps styrelse  berättelse meddelar bland annat: För att så vidt möjligt är förhindra olaglig fogeljakt och försäljning af i olaglig tid jagadt villebråd bar sällskapets styrelse å polisvaktkontoret vid salutorget låtit upphänga uppstoppade foglar, genom hvilka polisen skall kunna igenkänna de fogelslag som föras i marknaden och […]